Verberg het menu

Bestedings- en dekkingsplan

Samenvatting meerjarenbeeld (+ = positief, - = negatief)

bedragen in €

Structureel 2014 2015 2016 2017
1. Basisbeeld Begrotingsnotitie 2014 -462.851 -1.112.389 -1.929.283 -2.297.923
2. Verschil prognose Algemene uitkering t.o.v. Begrotingsnotitie 2014 -1.972.649 -116.745 +22.294 +115.240
3. Taakstelling als gevolg van korting op onderwijshuisvesting   +614.221 +600.489 +587.220
4. Omissie 1e fin afwijk rap. Discus +75.924 +85.602 +85.546 +85.514
5. Ontwikkeling OZB-opbrengst +493.643 +631.107 +634.782 +637.358
6. Salarissen -123.902 -124.156 -43.495 -121.156
Subtotaal 1 t/m 6 -1.989.835 -22.360 -629.667 -993.747
7. Offertes -520.500 -748.500 -745.500 -730.500
8. Pakket aan bezuinigingsmaatregelen +1.150.810 +1.359.354 +1.779.260 +1.932.501
Saldo structureel -1.341.525 +588.494 +404.093 +208.254
Egalisatie vanuit de algemene reserve (onttrekking € 348.938) +1.341.525 -588.494 -404.093  
Saldo structureel 0 0 0 +208.254

 

Incidenteel 2014 2015 2016 2017
1. Basisbeeld Begrotingsnotitie 2014 +104.200      
2. Vrijval stelpost transities +600.000      
3. Algemene uitkering incidenteel deel prognose 2014 +2.532.887      
4. Offertes -58.000   -733.000  
Saldo incidenteel +3.179.087   -733.000  
Egalisatie vanuit de algemene reserve (storting € 2.446.087) -3.179.087   +733.000  
Nieuw financieel beeld incidenteel 0 0 0  

 Structureel

1. Basisbeeld begrotingsnotitie 2014

Uitgangspunt bij de voorbereiding van het bestedings- en dekkingsplan van Programmabegroting 2014 is het basisbeeld zoals opgenomen en toegelicht in Begrotingsnotitie 2014.

2.  Verschil prognose algemene uitkering t.o.v. Begrotingsnotitie 2014

De meicirculaire 2013 is 31 mei jl gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse zaken. De opgenomen informatie is gebaseerd op prognoses van het Centraal planbureau. De circulaire is het brondocument voor de berekening van onze algemene uitkering.

Bedragen in (€) 2014 2015 2016 2017
Algemene uitkering Begrotingsnotitie 2014 37.093.000 35.436.000 35.358.000 34.840.000
Prognose meicirculaire 2013 op basis van geactualiseerde technische uitgangspunten *1 37.745.369 35.411.387 35.472.425 35.047.371
Geoormerkte middelen WMO *2 -92.131 -92.131 -92.131 -92.131
Incidenteel deel Prognose 2014 *3 -2.532.887      
Verschil *4 -1.972.649 -116.744 +22.294 +115.240

*1. Zoals bekend zijn onze financieel economische uitgangspunten mede bepalend voor de berekening van de prognose van de algemene uitkering. Eén van die uitgangspunten is de waarde van ons onroerend goed. Op basis van de meest actuele informatie van zowel het ministerie van Binnenlandse zaken als van de Belastingsamenwerking Oost Brabant (BSOB) hebben we de prognose her berekend.

*2. De raad heeft bij de invoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) deze algemene middelen geoormerkt expliciet voor de uitvoering van deze wet. Eventuele mutaties in die budgetten worden dan verrekend met de algemene uitkering.

*3. Een forse toename van de prognose van de algemene uitkering in het jaar 2014 is zichtbaar. De reden is gelegen in incidentele uitgaven van het Rijk op met name het gebied van infrastructurele werken. De minister raadt gemeenten met klem aan deze eenmalige stijging niet als structureel te zien maar als incidenteel te beschouwen. Wij nemen dit advies over en beschouwen ruim € 2,5 miljoen als incidenteel budget.

*4. Per saldo geeft de doorrekening van deze meicirculaire een licht positief structureel beeld van € 115.240 in 2017  ten opzichte van de prognose opgenomen in de Begrotingsnotitie 2014.

3.   Taakstelling als gevolg van korting op onderwijshuisvesting

In het Regeerakkoord is afgesproken dat € 256 miljoen uit het gemeentefonds wordt overgeheveld naar de begroting van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) ten behoeve van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Voor Uden gaat het over een structureel bedrag van bijna € 600.000. De verwachting is ook dat per 1 januari 2015 een wetswijziging komt waar het gaat om de onderwijshuisvesting. Doel is de taken en het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen van schoolgebouwen in het primair en speciaal onderwijs van gemeenten naar schoolbesturen over te hevelen. Hiervan is de omvang nog niet bekend. Tot die tijd geldt de huidige wetgeving. Het wegvallen van deze onderwijstaken heeft naast de korting op onze algemene uitkering natuurlijk ook effecten op onze huidige budgetten ten behoeve van onderwijshuisvesting en - onderhoud. Een onderzoek hieromtrent zal de komende periode zorgvuldig moeten worden uitgevoerd. In Begrotingsnotitie 2015 willen we de resultaten presenteren. Tot die tijd nemen we het standpunt in dat de overheveling van baten en lasten rond de dit thema voor de gemeente Uden budgettair neutraal verloopt.

4.   Omissie 1e fin afwijkingenrapportage Discus

In de 1e financiële afwijkingenrapportage 2013 is een budget van Discus overgeheveld van Programma Veiligheid naar Programma Goed leven en ontmoeten. Dit heeft geen financiële gevolgen. Per ongeluk is nu in beide programma’s het bedrag als nadeel gemeld. Dit is niet juist en zullen we met de voorliggende Programmabegroting 2014 corrigeren.

5.   Ontwikkeling OZB-opbrengst

Onder de naam OZB worden binnen onze gemeente de volgende belastingen geheven:

  • een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak- niet zijnde een woning- gebruikt.
  • een eigenaarsbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak het genot heeft krachtens zakelijk recht (eigendom). Het betreft zowel woningen als niet-woningen.

In de begrotingsnotitie 2014 is al de inflatiecorrectie opgenomen. Als prijscompensatie is gerekend met de uitgangspunten zoals opgenomen in de financieel economische uitgangspunten, 3,25% in 2014 (zijnde 2,00% inflatie en 1,25% verrekening prijsontwikkeling voorgaande jaren). In die prognose was het effect van de nieuwbouw woningen en niet-woningen nog niet meegenomen. Verder beschikken we nu over de meest actuele informatie over het in 2013 opgelegde kohier. Op basis van die informatie ramen we nu de OZB opbrengsten. Onderstaand de berekening.

Bedragen in (€) 2014 2015 2016 2017
Prognose zoals opgenomen in begrotingsnotitie 2014 7.728.400 7.808.900 7.808.900 7.808.900
Aanpassing prognose op basis van opgelegde aanslagen 2013 379.649 379.838 382.487 379.934
Toename nieuwbouw 113.994 251.269 252.295 257.424
Nieuwe opbrengstraming * 8.222.034 8.440.007 8.443.682 8.446.258

* Verklaring toename opbrengstraming

In de huidige begroting is voor het ziekenhuis uitgegaan van een WOZ-waarde van € 85 miljoen. Op basis van opgave van de BSOB blijkt de WOZ-waarde medio 2013 € 126 miljoen te bedragen. Het verschil ad € 41 miljoen levert structureel €137.669 aan extra OZB-opbrengsten op. De bouw van het Van de Valk hotel en Centrum-Planpromenade zorgt voor € 83.850 aan extra opbrengsten. Daarnaast resteert het structurele effect van de nieuwbouw woningen (€35.905 in 2017). De nieuwbouw van het aantal woningen is gebaseerd op de financieel economische uitgangspunten.

6. Salarissen

In de salarissen zijn de periodieke verhogingen en de hogere abp-premies verwerkt.

7. Offertes

Deze begroting is de laatste begroting gebaseerd op ons coalitieprogramma ‘Kiezen voor de toekomst van Uden, naar een nieuw evenwicht’ (inclusief addendum). Ondanks de economische tegenwind hebben we veel van onze ambities kunnen realiseren. Het getuigt van goed rentmeesterschap om in deze laatste begroting dan ook terughoudend te zijn met het aangaan van structurele financiële verplichtingen. De nu voorliggende offertes met structurele financiële gevolgen zijn weloverwogen en naar ons idee strikt noodzakelijk. Alle offertes zijn voorzien van een uitgebreide specificatie en toelichting.

Offertes met structurele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000)

Programma duurzaam wonen en ondernemen
Betreft Invest. 2014 2015 2016 2017
10. Desintegratie omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) (PDF, 251.6 kB)   111 111 111 111
Totaal Programma duurzaam wonen en ondernemen   111 111 111 111
Programma Goed leven ontmoeten
Betreft Invest. 2014 2015 2016 2017
5. Decentralisatie Jeugdzorg (PDF, 396.0 kB)     - - -
11. Vervangende nieuwbouw Udens College, locatie Schepenhoek (PDF, 257.6 kB) 7.500 247 493 490 475
13. Rehabilitatie Ruitersweg (PDF, 255.6 kB) 700 23 23 23 23
14. Aankleding betonnen geluidswallen Entrees A50 (PDF, 255.3 kB) 250 11 11 11 11
15. Areaaluitbreiding openbare ruimte (PDF, 258.6 kB)   71,5 71,5 71,5 71,5
16. Regeling combinatiefuncties met buurtsportcoaches (2e tranche) (PDF, 262.4 kB)   24 24 24 24
Totaal Programma Goed leven en ontmoeten 8.450 376,5 622,5 619,5 604,5

Programma Dienstbare en betrouwbare overheid
Betreft Invest. 2014 2015 2016 2017
17. Wettelijke electronische bekendmaking van verordeningen (PDF, 264.1 kB)   10 10 10 10
18. Kosten uitwerking beveiligingsbeleid (PDF, 263.8 kB)   5 5 5 5
Totaal Programma Dienstbare en betrouwbare overheid   15 15 15 15
Totaal offertes structureel   502,5 748,5 745,5 730,5

8.   Pakket aan bezuinigingsmaatregelen 

Een structureel sluitende begroting met ingang van 2014 is voor de Provincie, onze toezichthouder,  de bevestiging dat de financiën van de gemeente Uden op orde zijn. Om dit te realiseren is een pakket aan bezuinigingsmaatregelen nodig. Van het totaal beschikbare pakket aan mogelijke bezuinigingen ad € 3,7 miljoen stellen wij nu voor € 1,9 miljoen ook daadwerkelijk te prioriteren. Klik hier (PDF, 409.9 kB)voor een overzicht van de geprioriteerde bezuinigingsvoorstellen. Nog geen rekening gehouden is met de gevolgen voor de gemeente Uden van de noodzakelijke Rijksbezuinigingen om de Rijksbegroting weer op orde te krijgen. We houden er rekening mee dat aanvullende bezuinigingen in Uden noodzakelijk zullen zijn. Dit betekent dat de nu nog niet geprioriteerde bezuinigingen van in totaal € 1,8 miljoen niet van de baan zijn, maar waarschijnlijk in een volgende begrotingscyclus ingezet moeten worden.

Saldo structureel

Er is sprake van structureel evenwicht in de begroting als alle structurele uitgaven in een jaar ook daadwerkelijk gedekt worden met structurele inkomsten. Voor de jaren 2014, 2015 en 2016 is dat nu nog niet het geval. Dit is overigens wel een wettelijke plicht en zal als zodanig worden opgemerkt door onze toezichthouder, de Provincie. De vraag die we ons moeten stellen is of we problemen voorzien bij de goedkeuring van deze begroting door de Provincie. Het antwoord hierop is nee:

  • Incidenteel deel Prognose algemene uitkering 2014 / afstemming met de Provincie

Een forse toename van de incidentele prognose van de algemene uitkering in het jaar 2014 is zichtbaar in dit bestedings- en dekkingsplan. De reden is gelegen in incidentele uitgaven van het Rijk op met name het gebied van infrastructurele werken. De minister raadt gemeenten met klem aan deze eenmalige stijging niet als structureel te zien maar als incidenteel te beschouwen. Wij nemen dit advies over en beschouwen ruim € 2,4 miljoen als incidenteel budget. Wel hebben we in een vooroverleg met de Provincie aangegeven dat indien ons bestedings- en dekkingsplan hierdoor niet structureel sluitend is, we deze incidenteel middelen hiervoor willen inzetten. De Provincie ziet de algemene uitkering eveneens als een structurele inkomstenbron en heeft dan ook geen probleem met deze keuze.

  • Jaarschrijf 2017 van de meerjarenbegroting sluit met een klein overschot van € 208.254

De meerjarenraming van onze Programmabegroting laat in jaarschijf 2017 zelfs een licht overschot zien. Zoals eerder opgemerkt verwachten wij nog meer noodzakelijke bezuinigingen als gevolg van de Rijksbegroting en kunnen dit overschot daarvoor te zijner tijd dan inzetten. Tot die tijd betrekken we dit overschot bij ons structurele weerstandsratio. Zoals ook blijkt uit de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen staat ons structurele weerstandsratio onder druk. Met toevoeging van dit begrotingsoverschot komt ons saldo op 0,56. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar de eerder genoemde paragraaf.

Incidenteel

1. Basisbeeld Begrotingsnotitie 2014

In begrotingsnotitie 2014 werd in de 1e financiële afwijkingenrapportage 2013 een incidenteel voordeel gemeld voor 2014 van € 104.200.

2. Vrijval stelpost transities

In Programmabegroting 2012 is een structureel budget opgenomen van € 600.000 ( €15 per inwoner) om eventuele tekorten bij de invoering van de transities op te kunnen vangen. De overgang van de transities zal nu hoogstwaarschijnlijk plaatsvinden met ingang van 1 januari 2015. Het bedrag voor 2014 kan dan ook vrijvallen en betrokken worden bij het bestedings- en dekkingsplan 2014-2017.

3. Algemene reserve uitkering incidenteel deel prognose 2014

Zoals ook al is toegelicht bij de prognose algemene uitkering is een forse toename van de prognose van de algemene uitkering in het jaar 2014 zichtbaar. De reden is gelegen in incidentele uitgaven van het Rijk op met name het gebied van infrastructurele werken. De minister raadt gemeenten met klem aan deze eenmalige stijging niet als structureel te zien maar als incidenteel te beschouwen. Wij nemen dit advies over en beschouwen ruim € 2,5 miljoen als incidenteel budget.

4. Offertes

Evenals bij de offertes met structurele financiële gevolgen zijn de keuzes bij de nu voorliggende offertes met incidenteel effect weloverwogen gemaakt en naar ons idee strikt noodzakelijk. Volgens het financieel toetsingskader van de Provincie is het verplicht om de kapitaallasten met ingang van het 1e jaar volledig te ramen en eventuele vrijval als gevolg van vertraagde realisatie als incidentele vrijval te verantwoorden. Om die reden treft u nu ook incidentele ‘negatieve’ bedragen aan in dit overzicht. Het betreft dus de verwachte vrijval kapitaallasten

Offertes met incidentele financiële gevolgen (bedragen x € 1.000)

Programma duurzaam wonen en ondernemen
Betreft Invest. 2014 2015 2016 2017
1. Uitvoeringsprojecten Maashorst fase 2, 2015-2019 (PDF, 238.2 kB) 300        
3. Bruisend gebied voor Vitaliteit en gezondheid (PDF, 238.5 kB)   60      
4. Bijdrage regiofonds 5* Noordoost-Brabant (PDF, 245.9 kB)   67 68 68  
    127 68 68  

Programma Goed leven ontmoeten
Betreft Invest. 2014 2015 2016 2017
2. Voorbereiding  herinrichting Marktstraat (PDF, 238.1 kB)   30      
5. Decentralisatie Jeugdzorg (PDF, 396.0 kB)   20      
6. Aanpassing kruispunt Losplaats/Velmolenweg/Botermarkt (PDF, 239.4 kB) 500 - -    
7. Onderzoek ontsluiting ‘Log gebied’ Odiliapeel NO (PDF, 395.7 kB)   -      
8. Aanpassing kruispunt Oude Dijk-N264 (Nieuwe Dijk) (PDF, 244.9 kB) 500 - -    
9. Vrachtwagenparkeerplaats uitbreiden Vluchtoord (PDF, 247.0 kB)   75      
11. Vervangende nieuwbouw Udens College, locatie Schepenhoek (PDF, 257.6 kB)   -169 -168    
12. Herinrichten omgeving /  terrein en sloop oudbouw Udens College Locatie Schepenhoek (PDF, 256.7 kB)     100 665  
13. Rehabilitatie Ruitersweg (PDF, 255.6 kB)   -16      
14. Aankleding betonnen geluidswallen Entrees A50 (PDF, 255.3 kB)   -9      
Totaal Programma Goed leven en ontmoeten 1.000 -68 -69 665  
Totaal offertes incidenteel   58 - 733 -