Verberg het menu

Monitoring bezuinigingen

Voortgang realisatie bezuinigingsmonitor t/m 2013 (2e monitor 2013)

Het is een goed gebruik om de raad periodiek te informeren over de voortgang van de realisatie van de nog te realiseren bezuinigingen. Dit doen we op een eenduidige manier, gebruik makend van de hiervoor ontwikkelde bezuinigingsmonitor. Deze rapportage ontvangt de Raad in ieder geval 2 keer per jaar, bij de Begrotingsnotitie en bij de Bestuursrapportage.

Zoals uit de bovenstaande grafiek is af te lezen is er in 2013 van het totaal te realiseren bedrag van € 2.92 miljoen nu, na de 2e monitor 2013 € 2.09 miljoen gerealiseerd. Dit betekent dat er in 2013 nog in totaal € 866.500 (PDF, 246.0 kB)gerealiseerd zal moeten worden.

Realisatie bezuinigingen 2e monitor 2013

In het 2e kwartaal van 2013 is voor een bedrag van € 621.000 (structureel 2017) aan bezuinigingen gerealiseerd. Een specificatie van het gerealiseerde bedrag treft u hier (PDF, 388.6 kB).

Nog te realiseren bezuinigingen

Onderstaand een schematisch overzicht van de nog te realiseren structurele bezuinigingen.

Uitleg definities fasen

  • Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren;
  • Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt;
  • In ‘Fase 2’ is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.