Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

De gemeente Uden heeft een structureel sluitende meerjarenbegroting. Als gemeentelijke organisatie leggen wij de focus op de primaire processen die gekoppeld zijn aan de kerntaken van de gemeentelijke organisatie. Mede door het aangaan van (regionale) samenwerkingsverbanden wordt ingezet op een structurele kostenvermindering bij de uitvoering van gemeentelijk taken. Uiteindelijk moeten deze samenwerkingsvormen leiden tot een meer servicegerichte, efficiënte en slagvaardige werkwijze. Uden streeft voortdurend naar kwaliteit in dienstverlening en bestuur, rekening houdend met de opvattingen van haar burgers.

Het aandeel van het programma dienstbare en betrouwbare overheid in de totale bezuinigingen voor 2014 en verder is aanzienlijk. Van het totaal te bezuinigingen bedrag van € 1,9 miljoen heeft € 900.000 betrekking op dit programma. In het kort:

  • Door kostenbesparing kan € 300.000 afvalstoffenheffing worden bespaard. Voorgesteld wordt om deze lastenverlichting om te zetten in een verhoging van de Onroerendzaakbelasting voor hetzelfde bedrag.
  • Een ander bezuinigingsvoorstel levert € 150.000 op en houdt in dat we onze panden niet meer helemaal afschrijven maar tot een restwaarde 25%. De praktijk leert dat panden namelijk altijd een restwaarde vertegenwoordigen.
  • Aan efficiencywinst kunnen we op termijn ruim  € 170.000 realiseren. Dit staat voor ca 2,7 formatie.
  • Besparing op personele budgetten levert een besparing van € 75.000 op.
  • Door onze budgetten voor de aanschaf van goederen en diensten met 2% te korten kunnen we een besparing realiseren van  € 150.000.
  • Extra investeringen/offertes binnen dit programma zijn beperkt tot hetgeen wettelijk verplicht is, te weten: het electronisch bekend maken van al onze verordeningen (€ 10.000) en Uitvoering geven aan veiligheidsbeleid (€ 5.000).

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?
Wetten en regelgeving