Verberg het menu

Excellente dienstverlening

Wat willen we bereiken?

Om te zorgen voor een excellente dienstverlening moet blijvend geïnvesteerd worden in de kwaliteit van onze medewerkers. Voor de jaren 2012 t/m 2015 zijn twee belangrijke thema’s voor onze organisatie benoemd:

  • Boeien & binden: medewerkers (her)kennen de koers van de gemeente Uden en halen hier inspiratie uit om zich verder te ontwikkelen in hun werk.
  • Ontwikkelen & opleiden: ondersteuning van de ontwikkeling en opleiding van de medewerkers.

Op deze wijze geeft Uden een invulling aan goed werkgeverschap en bevordert de mobiliteit en flexibiliteit van individuele medewerkers en daarmee de gehele organisatie. Mede door het creëren en faciliteren van diverse vormen voor publiek ondernemerschap proberen we ook een aantrekkelijke werkgever voor onze medewerkers te zijn. De tendens is zichtbaar dat ambtenaren zich meer en meer ontwikkelen als begeleiders van processen en minder als beleidsontwikkelaars. Dit is in lijn met de visie dat de gemeente zich steeds meer opstelt als stimulator, facilitator en regisseur.

Digitale communicatie

In de benadering van, en communicatie met onze burgers zetten wij afhankelijk van het doel combinaties van middelen in. Digitale communicatiemiddelen spelen hierin een voorname rol. De gemeentelijke website www.uden.nl wordt aangepast. Op dit moment is de website niet optimaal toegankelijk en kost het de bezoeker (te) veel tijd om de juiste informatie te vinden. We kiezen voor een website volgens het zogenaamde toptaken-principe: waarvoor komt iemand nu echt naar de website van de gemeente? De website ontwikkelt zich door tot een plek voor interactie en dienstverlening; voor informatie halen, brengen én delen. Ook de mogelijkheden van social media worden steeds breder benut.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Verdere professionalisering ambtelijk apparaat op basis van een vierjarenplan
  2. Verminderen bureaucratie en regeldruk door schrappen van overbodige regels, eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningprocedures
  3. Prestatiemeting via servicenormen en benchmarking
  4. Inspraak, invloeden, participatie inwoners
  5. Samenwerking tussen raad, college en ambtenaren
  6. Uitvoering onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (op basis van verordening 213a)

Excellente dienstverlening

Prestatie-indicator Waardering dienstverlening door burger en bedrijf

Werkelijk 2012

Balie 7,6
Telefoon 7,5
Website 7,1

(Klanttevredenheid 7,6)

Prognose 2014 Balie 7,6
Telefoon 7,5
Website 7,1

(Klanttevredenheid 7.6)

Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
Prestatie-indicator Percentage overschrijding maximale wachttijd (servicenorm)
Werkelijk 2012 20%
Prognose 2014 15%
Informatiebron Klantgeleidingsysteem BAVAK; telefooncentrale; DMS