Verberg het menu

Financiën op orde houden

Wat willen we bereiken?

Komend jaar zal de realisatie van de bezuinigingen een belangrijke plaats innemen. De bezuinigingen vanuit de eerste ronde (2011-2014) krijgen een afronding en ook het nieuwe pakket van bezuinigingen (2013 e.v.) vraagt de nodige inzet en wordt structureel gemonitord. Het einde van de recessie is nog niet in zicht en ook Uden merkt daar de gevolgen van. Daarom is het belangrijk dat we goed zicht houden op onze uitgaven én inkomsten. Risicomanagement speelt een prominente rol. Het accent ligt op het terugdringen en beperken van risico's.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Structurele lasten worden gedekt door structurele baten
  2. Systeem van risicomanagement opzetten waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit
  3. Lastendruk niet verhogen met uitzondering van inflatie
  4. Mogelijkheden onderzoeken voor doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting
  5. Ontwikkeling van een adequate planning & controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording
  6. Efficiënt budgetbeheer

Financiën op orde houden

Prestatie-indicator Goedkeurende verklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid
Werkelijk 2012 Gerealiseerd, voor zowel de rechtmatigheid als getrouwheid een goedkeurende controleverklaring
Prognose 2014 Voor beide een goedkeurende controleverklaring
Informatiebron Controleverklaring
   
Werkelijk 2012 Structurele weerstandsratio 0,56
Incidentele weerstandsratio 1.77
Prognose 2014 Ratio weerstandsvermogen afgezet tegen de risico’s bevindt zich tussen 1 en 2
Informatiebron Paragraaf risicomanagement en weerstandsvermogen