Verberg het menu

Naar een nieuw evenwicht

Wat willen we bereiken?

Bezuinigingen

De afgelopen jaren zijn we op zoek geweest naar een nieuw evenwicht tussen inkomsten en uitgaven. Daarbij hebben we ons kritisch de vraag gesteld waar we als gemeente Uden in willen blijven investeren. Er zijn fundamentele keuzes gemaakt. Hieruit voortvloeiend zijn weloverwogen bezuinigingsmaatregelen genomen. Ook komend jaar zal de realisatie van de bezuinigingen een belangrijke plaats innemen. Eerdere bezuinigingen  (2011-2014) krijgen een afronding en ook het nieuwe pakket van bezuinigingen (2014 e.v.) vraagt de nodige inzet en wordt structureel gemonitord. De nieuwe kabinetsplannen zullen hoogstwaarschijnlijk ook zijn weerslag hebben op de financiën van de gemeente Uden. Het is daarom slim dat er naast het nieuwe pakket aan bezuinigingen in deze Programmabegroting, ook een reserve pakket aan bezuinigingen is.

Accommodaties

De kwaliteit en organisatie van het beheer van de accommodaties (MFA’s) is ook in 2014 een belangrijk speerpunt. In de komende periode zullen enkele MFA’s werkelijk van start gaan. De samenwerking (samenspel) tussen bewoners, instellingen, onderwijs en de gemeente zal hierin een belangrijke rol gaan spelen. Als beheersorganisatie willen wij graag weten welke wensen en vragen er met betrekking tot accommodatiebeleid in de toekomst gaan spelen, zodat we adequaat op deze ontwikkelingen kunnen inspelen.

Uden als Europese gemeente

Gemeenten zijn in belangrijke mate afhankelijk van Europees beleid. De invloed neemt alleen maar toe. Reden voor gemeenten om 'Brussel' te verankeren in de eigen organisatie. Europese en internationale zaken zijn niet los te zien van de andere beleidsterreinen waarop gemeenten actief zijn, zoals milieu, transport, economie, ruimte, wonen, werk en inkomen. Dat vergt verdieping en verbreding. Het gaat hier vooral om: aanbestedingsrichtlijnen, de mededingingswet  en wetgeving rondom persoonsgegevens.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Bezuinigingen uit de zorgvuldig doorlopen bezuinigingsprocessen periodiek monitoren op voortgang en realisatie
  2. Temporiseren of heroverwegen van geplande investeringen
  3. Onderzoek doen naar nieuwe inkomstenbronnen
  4. Interactieve ontwikkeling verdieping Visie ‘Hoe moet Uden er in 2020 uitzien?', met de gemeenteraad
  5. Ontwikkeling en uitvoering Citymarketing
Naar een nieuw evenwicht
Prestatie-indicator Burgertevredenheids - score voor participatie (uit 2-jaarlijkse burgerpeiling) is minimaal een 6
Werkelijk 2012 Volgende meting vindt plaats in 2013
Prognose 2014 6
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl, 2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013 onderdeel ‘de burger als partner