Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Wij voeren een actief volkshuisvestingsbeleid, met nieuwbouw, herontwikkeling en in sommige gevallen omvorming van de huidige woningvoorraad samen met onze partners. Wij bouwen op een wijze die rekening houdt met wensen en behoeften van doelgroepen. Hierbij houden we oog voor het opvullen van lege gaten, zowel bij inbreiden als uitbreiden. Bij uitbreiden geldt het principe van organisch groeien. Daarbij streven we naar duurzame en schone werkgelegenheid met een balans tussen leefbaarheid, milieu en economie. Als lokale overheid scheppen we kaders en faciliteiten om ondernemers te stimuleren tot het verbeteren van kwaliteit en innovatie. Om de doelstellingen voor 2014 te kunnen bereiken is een offerte opgenomen voor proceskosten om het Verfrissend Zorglandschap uit te werken in het kader van het versterken van het economisch klimaat. Bij de bezuinigingsvoorstellen ligt het accent op verbetering van de efficiency van de eigen organisatie en de regionale samenwerking. Op economisch gebied wordt voorgesteld de begroting voor de economische samenwerking Uden-Veghel meer aan te sluiten op de lopende afspraken tot 2015.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?
Projecten
Wetten en regelgeving