Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Wat willen we bereiken?

Het Ontwikkelingsprogramma Uden bouwt! heeft een langjarig karakter en loopt door tot en met 2030. In 2014 zetten we de huidige werkwijze van projectmatig werken voort. We actualiseren het in 2009 uitgevoerde woningmarktonderzoek, faseren woningbouwprojecten, brengen deze gedoseerd op de markt en zoeken aansluiting op de marktvraag. We verwachten eind 2014 het centrumplan Hoek Promenade op te leveren en in Park Maashorst de eerste woningen in aanbouw te nemen.

In 2014 voeren we de (in 2013 gemaakte) prestatieafspraken uit en pakken we samen met Area de herstructurering van sociale huurwoningen op.

We verwachten in 2014 voldoende budget te hebben om de Starterslening voort te kunnen zetten.

Wat gaan we daarvoor doen?

 1. Voortzetten bouwprogramma en projectmatig werken
 2. Uitvoeren prestatieafspraken Area
 3. Zoeken naar nieuwe woonvormen
 4. Herstructureren sociale woningbouw
 5. Actualisatie bestemmingsplannen kern Volkel, Odiliapeel en bedrijven-terreinen conform de nieuwe WRO (Wet Ruimtelijke Ordening)
 6. Besluitvorming over structuurvisie Uden-Veghel
 7. Nieuwe structuurvisie Uden-Veghel
 8. Voortzetting starterslening
 9. Revitalisering openbare ruimte in woonwijken
 10. Vergunningverlening inrichten op basis van de WABO
 11. Verkorten procedure vergunningaanvragen

Bouwen naar behoefte

Prestatie-indicator Aantal woningen
Werkelijk 2012 154 woningen
Prognose 2014 100 woningen
Informatiebron Start bouw
Aanvullende info De ambitie voor 2013 en 2014 is neerwaarts bijgesteld. Specificatie per categorie wordt door de afdeling toegelicht