Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

De vraag of het in Uden duurzaam moet, hoeft niet meer gesteld te worden. Het gaat nu om de vraag hoe we het verder gaan inrichten. Kijkend naar ontwikkelingen en trends zien we als toekomstbeeld een circulaire economie. Steeds meer streven we naar hergebruik van grondstoffen in plaats van vernietiging in een verbrandingsoven. Overstappen naar een circulaire economie betekent een fundamenteel andere benaderingswijze. Het vraagt visie op herontwerp van bedrijfsprocessen, organisatiestructuren en de wijze waarop partijen samenwerken. Dat gaat dus niet vanzelf; het vraagt om nieuwe kennis en competenties in beroepssectoren, in het onderwijsveld, bij de overheid en bij de burger.

In ‘Udenaar de toekomst’ schetst de burger van Uden ook een duurzame toekomst. Burgerparticipatie en het weer zelf regie pakken past bij de circulaire economie. De eerste ontwikkelingen zijn ook hier in Uden zichtbaar. Initiatieven als Hof van de toekomst, Repair Café en de lokale energiecoöperatie zijn hier voorbeelden van.

Ook wij streven naar een transformatie naar een circulaire economie. Dit betekent veel voor de kijk op het gemeentelijk beleid en de manier waarop wij private initiatieven faciliteren en regisseren. In september vindt er een Raadsinformatiebijeenkomst plaats met als onderwerp: Hoe kan een gemeenteraad inspelen op de circulaire economie? In een vervolgbijeenkomst praten we dan verder over de nieuwe koers voor Uden.

Wat gaan we daarvoor doen?

Koploper in duurzaamheid

  1. Uitwerken nieuwe woonwijk met woningen die zelf energie leveren
  2. Stimuleringsregeling voor burgers op gebied van duurzaamheid (Vlagheidefonds)
  3. Uitvoeringsprogramma bij duurzaamheidsbeleidsplan uitvoeren
  4. Uitvoeren duurzaamheidstoets (GPR) bij bouwaanvragen
  5. Energiezuinige gemeentelijke gebouwen (incl. zonnepanelen)
  6. Duurzaam onderhoud plegen
  7. Duurzame ontwikkeling op afval-gebied, concreet: afval verwerken in biomassacentrale
  8. Uitvoeren afvalvisie
Koploper in duurzaamheid
Prestatie-indicator 60% van het totaal aan huishoudelijk afval is nuttig toegepast
Werkelijk 2012 60%
Prognose 2014 60%
Informatiebron CBS