Verberg het menu

Versterken buitengebied

Wat willen we bereiken?

In 2014 hebben we een vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied en een uitgewerkte gemeentelijke regeling van de landschapsinvesteringsregeling waarin alle actuele (beleids)ontwikkelingen verwerkt zijn. De verwachting is dat er ook in 2014 diverse aanvragen komen van stoppende agrarische bedrijven die op zoek zijn naar een passende herbestemming voor de gronden en/of gebouwen waarbij woon-, recreatieve of natuurfuncties veel voorkomende herbestemmingen zullen zijn.
De provincie gaat in 2014 aanvullend beleid voor de ontwikkelingsruimte voor de intensieve veehouderij opstellen waarbij de gezondheidseffecten voor de omgeving, dierenwelzijn en duurzaamheid belangrijke aspecten vormen.
Voor het buitengebied is in 2014 de taak om het aanvullende provinciale beleid voor intensieve veehouderij te vertalen naar gemeentelijk beleid en regels.
Projecten en beleidsvorming voor het buitengebied worden steeds meer regionaal opgesteld en/of afgestemd met gebiedspartners vanuit natuur, landbouw en recreatiebelangen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Afbouwen Landbouw-ontwikkelingsgebied (LOG)
  2. Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut
  3. Actualisatie bestemmingsplan buitengebied
  4. Uitvoeren Maashorstmanifest (2e fase)
  5. Voortzetten beleid natuurontwikkeling (gedifferentieerd landschap met ‘groene longen’)
  6. Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van het landschapsbeleidsplan
  7. Uitvoeren landschapsinvesteringsregeling
  8. Regionale visie op het buitengebied (volksgezondheid irt Intensieve Veehouderij, Agro en Food)
Versterken buitengebied
Prestatie-indicator Aantal recreatieve bezoekers in de Maashorst (10% meer na 4 jaar)
Werkelijk 2012 Uit bezoekersonderzoek Maashorst is gebleken dat bijna 1 miljoen bezoeken in de Maashorst plaatsvinden. 2011= 0-meting. In 2013 zal conform planning de 1e prestatiemeting plaatsvinden
Prognose 2014 10% meer dan peildatum 2011, meetjaar 2015
Informatiebron Bezoekersonderzoek als onderdeel van Maashorstmanifest