Verberg het menu

Goed en veilig vervoer

Wat willen we bereiken?

Het centrum van Uden is een centrum zonder verkeerslichten dat snel en comfortabel bereikt kan worden. In het centrum zijn goede voorzieningen beschikbaar zijn om dicht bij de winkels te parkeren. Dit zijn de resultaten van de investeringen in een doelmatig wegennet,  waarvoor wij jaarlijks renovatie- en reconstructieprojecten uitvoeren.  De ‘U van Uden’ , het Busstation en de Leeuweriksweg, maar ook herstraat- en asfalteringswerken in Volkel en in de verschillende wijken zijn hier voorbeelden van.

Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte en zorgen ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen. Ook goed en veilig Openbaar Vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om het  Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten.

Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, worden initiatieven tot verbetering genomen. Zoals bijvoorbeeld aanpassingen van het kruispunt Oude Dijk in Odilliapeel en het kruispunt Velmolenweg/Losplaats naar rotondes.

Het gebruik van de fiets bevorderen wij door veilige fietsroutes en gratis, bewaakte fietsstallingen. Daarmee is Uden op het gebied van goed en veilig vervoer constant in beweging en steeds op weg naar beter.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Realiseren van hoogwaardige vorm van openbaar vervoer (HOV)
  2. Goede bereikbaarheid /vervoer rondom ziekenhuis (P&R, carpoolplaatsen)
  3. Verbeteren parkeerdrempels
  4. Herijking parkeerbeleid, incl. parkeernormen
  5. Veilige fiets en wandelvoorzieningen naar scholen en sportvoorzieningen
  6. Voorbereiden en uitvoeren van diverse verkeersvoorzieningen en -maatregelen
  7. Reguliere advisering verkeersmaatregelen, ontheffingen en vergunningen e.d.
  8. Ontwikkeling Regionaal Verkeers en vervoersplan (RVVP)
  9. Verbeteren parkeergelegenheid in het centrum van Uden

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Goed en veilig vervoer
Prestatie-indicator 10% daling ongevallen per jaar (politiemonitor)
Werkelijk 2012 Niet bekend
Prognose 2014 10% daling per jaar
Informatiebron Jaarlijkse politiemonitor van dienst Verkeer en Scheepvaart van Rijkswaterstaat