Verberg het menu

Kwaliteit publieke ruimte

Wat willen we bereiken?

Kenmerkend voor de gemeente Uden is de hoogwaardige kwaliteit van de openbare ruimte. Hoewel de inrichting, het beheer en onderhoud worden ingezet vanuit de gedachte: ‘Sober, maar doelmatig’, is de beleving en uitstraling van de openbare ruimte van een hoger niveau. Dit biedt de gelegenheid voor activiteiten en invulling door bewoners, de bedrijvigheid van ondernemers en de gezelligheid van straten en pleinen. Doordat er altijd wel wat te doen is in Uden, wordt veel aandacht geschonken aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, door intensieve zwerfvuilbestrijding en snel reageren op ongemakken, klachten en verzoeken in wijken en buurten.

Jaarlijks vinden reconstructies en herinrichtingen plaats in Uden, Volkel en Odilliapeel. Hierbij is aandacht voor verbeteringen van de bestaande voorzieningen en indien mogelijk en noodzakelijk, toevoeging van nieuwe elementen. Samenspraak en betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere belanghebbende spelen hierbij een belangrijke en bepalende rol, waarbij het gebiedsgericht-werken een steeds betere invulling krijgt. De recente realisatie van Zuiderpark is daarvan een goed voorbeeld. Daarmee is onze gemeente nog steeds een ‘werkelijk groene parel’ waar het fijn wonen, werken en recreëren is.

Wat gaan we daarvoor doen?

 1. Snel en adequaat reageren op meldingen Openbare Ruimte.
 2. Onderzoeken oorzaak vernielingen/vandalisme en informeren wijkbewoners.
 3. Groene openbare ruimte koesteren en onderhouden.
 4. Voorbereiden en uitvoeren van groot-onderhoudsprojecten:  riolering, wegen, groen en openbare verlichting.
 5. Reconstructies Rentmeestershoef/Schoutenhoek.
 6. Regulier beheer en onderhoud Openbare Ruimte.
 7. Ontwikkelen beleid onderhoud kunstwerken op openbaar terrein.
 8. Opknappen garage Brabantplein.

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Kwaliteit publieke ruimte
Prestatie-indicator Aantal klachten (10% minder klachten)
Werkelijk 2012

Het aantal klachten in 2012:
Algemeen: 2863
Openbare Verlichting: 726
Schade en overlast: 326
De aanzienlijke toename t.o.v. 2011 heeft meerdere oorzaken:

 • Het is voor onze inwoners eenvoudiger geworden om klachten en storingen te melden
 • Onze manier van meten is veranderd, we hebben nu geen scheiding gemaakt tussen klachten en meldingen

Voor de vergelijkbaarheid zullen we in de toekomst hier uniform mee omgaan.

Prognose 2014 10% minder klachten
Informatiebron Meldingenregistratie KCC
Prestatie-indicator

PI Kwaliteitsbeeld:

 • Centrum: intensief
 • Hoofdinfrastructuur en woonwijken
 • Parken; basisplus/basis
 • Bedrijventerreinen en buitengebied: basis / extensief
Werkelijk 2012 Conform bovenstaande prestatie-indicator
Prognose 2014 Conform bovenstaande prestatie-indicator
Informatiebron Beheersysteem