Verberg het menu

Samen de leefomgeving inrichten

Wat willen we bereiken?

Samen met de gebiedsplatforms en onze welzijnspartners zijn wij bezig om voor de kwetsbaren in de maatschappij de kanteling vorm te geven door het anders inrichten van het werkproces. Bedoeling is dat iedere burger dicht bij huis ‘toegang heeft tot ondersteuning’  als hij of zij het even niet alleen kan of geholpen moet worden om de weg te vinden naar bijvoorbeeld nieuwe dagbesteding wegens verlies van werk of doorbreking en eenzaamheid. Niet alleen de nieuwe ontmoetingscentra spelen hierbij een belangrijk rol maar ook de bestaande plaatsen waar mensen elkaar treffen en waar professionals die in de buurt werkzaam zijn kantoor houden of met elkaar overleg voeren. Hoe meer burgers de ruimte krijgen om hun eigen ideeën en wensen van sociale cohesie en zorg voor elkaar vorm te geven, des te beter wordt de woonomgeving als leefbaar ervaren. Participatie, mogen en kunnen meedoen ook als het economisch tegenzit of als je minder mogelijkheden hebt, zijn nodig om je gewaardeerd te voelen. Vandaar het belang dat wij hechten aan initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en participatie, ongeacht of dit licht op het gebied van groenonderhoud, talentontwikkeling of het verlenen van burenhulp door middel van reparaties van goederen en uitlenen van spullen.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. Gerichte inzet van professionals uit buurtnetwerk (welzijn, woningbouwcorporatie, beheer openbare ruimte etc.) en de nieuw te vormen sociale wijkteams op vragen van bewoners wat leidt tot leefbaarheid en versterking participatie.
  2. Het aanbieden van werkervaringsplaatsen aan inwoners gericht op de ontwikkeling van talenten.
  3. Stimuleren onderhoud openbare ruimte door inwoners (innovatief groen).

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Samen de leefomgeving inrichten
Prestatie-indicator Oordeel burger als partner; score 5 naar 6
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012, Volgende peiling in 2013
Prognose 2014 Oordeel burger als partner; score 6
Informatiebron http://www.waarstaatjegemeente.nl/
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 2013