Verberg het menu

Maximaal meedoen

Ontwikkelingen

In 2011 heeft de gemeenteraad het participatiebeleid vastgesteld. Een van de uitgangspunten hierbij is dat alle inwoners actief deelnemen aan de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. De kanteling en de doelstelling van de transitie AWBZ is de basis van ons participatiebeleid. We ondersteunen en faciliteren mantelzorg en vrijwilligerswerk. We sturen op het invoeren van afspraken met een brede groep van externe partners. Het begrip 'Welzijn' heeft hierin een centrale positie. Op landelijk niveau haken we aan op een digitaal systeem om onderling snel en veilig gegevens uit te wisselen. Het collectiveren van voorzieningen - ter voorkoming van individuele verstrekkingen - gaan wij in toenemende mate met lokale ondernemers oppakken, als onderdeel van de lokale steunstructuur voor Uden.

In 2014 hebben wij de 'zorg steun structuur' voor een groot deel ingevoerd. De pilot in het postcode gebied loopt naar verwachting en daarom gaan we dit concept verder uitrollen. Onze medewerkers zijn, samen met externe partners, getraind in het voeren van de zogenaamde 'keukentafel gesprekken' om bij complexe vragen de uiteindelijke zorgvraag goed in te kunnen vullen.

Het hebben van werk is een belangrijke pijler in ons bestaan. Uden participeert in het 5*NOB pact om op regionaal niveau mensen aan het werk te helpen. Ook lokaal worden er een aantal projecten otnwikkeld. Zo investeert de gemeente Uden in het project 'Houden van Talent' en geven we invulling aan een flexibele constructie om op een slimme manier te sturen op mobiliteit en dus werk.

Met de komst van het sociaal akkoord ontstaan er 35 werkbedrijven en werkpleinen. In 2014 starten we met deze nieuwe manier van werken.

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

Wat gaat het kosten?
Wetten en regelgeving