Verberg het menu

Sociale en doelmatige aanpak

Wat willen we bereiken?

Voor cliënten wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject gelopen via Arbeid en Inkomen, Wmo of Centrum Jeugd & Gezin om te komen van signaal tot plan van aanpak met als doel het verkrijgen van voldoende vaardigheden om een plaats op de arbeidsmarkt te verkrijgen. Om de toenemende druk op toeslagen te voorkomen wordt invulling gegeven aan het begrip wederkerigheid. Door mensen met een WBB uitkering in te zetten op vrijwilligerswerk en hun te belonen met een vergoeding vervalt de druk op toelslagen en zetten we in op mobiliteit.

Wat gaan we daarvoor doen?

  1. het uitwerken en invoeren van de 'zorg steun structuur'
  2. het invoeren van keukentafelgesprekken
  3. het invoeren van het project 'Houden van Talent' met werkervaringsplaatsen aan werkzoekenden waarin niet de functie maar het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal staan
  4. het lokale bedrijfsleven te betrekken bij activiteiten op dit vlak
  5. het invoeren van een dienstencheque

Wat gaan we realiseren in kengetallen?

Sociale en doelmatige aanpak
Prestatie-indicator Elke uitkeringsgerechtigde zit in een traject naar werk, sociale activering of zorg
Werkelijk 2012 100% van de cliënten
Prognose 2014 100% van de cliënten
Informatiebron Administratie