Verberg het menu

Interne controle

De interne controle is gericht op getrouwheid en rechtmatigheid. Het interne controleplan, op basis waarvan de controles worden uitgevoerd, heeft als doel om rechtmatigheids- en getrouwheidsaspecten af te dekken. Bij de uitvoering van de interne controle wordt gebruik gemaakt van risicoanalyses. De systematiek van deze beoordeling van risico’s sluit aan bij de systematiek zoals deze beschreven is in de nota “risicomanagement en weerstandscapaciteit”. Op basis hiervan is het mogelijk om de interne controle op roulatiebasis uit te voeren waardoor de interne controle efficiënter uitgevoerd kan worden.


Naast bevindingen uit hoofde van interne controle kunnen er ook constateringen worden gedaan met betrekking tot de efficiency en effectiviteit van de processen. Vanuit een “natuurlijke adviesfunctie” zijn ook deze constateringen met betrokken management besproken. De uitkomsten van de interne controleactiviteiten zijn voor de accountant een belangrijke bron waar de accountant bij zijn eigen controlewerkzaamheden in belangrijke mate op steunt. Om die reden wordt het interne controleplan ook jaarlijks afgestemd met de accountant.