Verberg het menu

Financiering en rentebeleid

De financieringspositie ultimo 2012 was als volgt:

Vaste activa 87,4 mln Eigen vermogen 43,9 mln
Financiele Vaste Activa 34,8 mln Voorzieningen 23,6 mln
    Leningen 95,1 mln
Totaal langlopend 122,2 mln Totaal langlopend 162,6 mln
Onderh. werk (grondexploitatie) 62,9 mln    
Overige kortlopende activa* 12,0 mln Kortlopende passiva* 34,5 mln
Balanstotaal 197,1 mln Balanstotaal 197,1 mln


* Zowel in  de kortlopende activa als in de kortlopende passiva  is een bedrag opgenomen inzake het aflossingsdeel van het komende jaar van respectievelijk de financiële vaste activa en de langlopende leningen.

Het meerjarig beeld van de financieringspositie is op dit lastig weer te geven. Enerzijds is er nog een aanzienlijke hoeveelheid restantkredieten van investeringen die nog niet zijn opgestart c.q. moeten worden afgerond, zie hiervoor bijlage Staat van onderhanden werken. Daarnaast is het toekomstig verloop van de grondexploitatie onzeker. Op termijn is echter wel de verwachting dat het geïnvesteerd vermogen in de grondexploitatie zal dalen (doordat bouwkavels verkocht worden). Bij het afsluiten van geldleningen zal met deze verwachting rekening worden gehouden.

Rentebeleid

De financiering van de gemeentelijke activa vindt plaats met interne middelen (reserves en voorzieningen) en met extern aangetrokken geldleningen. De rentelasten van de financieringsmiddelen worden intern doorbelast aan de gemeentelijke onderdelen door middel van de omslagrente.
Bij de programmabegroting 2012 is gestart met een rekensystematiek ten behoeve van bepaling van de kapitaalbehoefte, de bijbehorende kosten en daaruit voortvloeiend het renteomslag-percentage.
Bij de begrotingsnotitie 2014 is aan de hand van het model beoordeeld dat tot aanpassing van de omslagrente over gegaan dient te worden. Hiertoe heeft de raad besloten om het omslagpercentage vanaf 2014 te verlagen naar 4,0%. De financiële effecten hiervan zijn meegenomen in het basisbeeld van het bestedings- en dekkingsplan.

Naast de “rekening-courant” en “kasgeldleningen” kent de gemeente Uden geen kortlopende leningenportefeuille. Het verloop van de langlopende leningenportefeuille is hieronder weergegeven:

Verloop opgenomen en verstrekte geldleningen (x € 1000) opgenomen uitgezet
Stand per 1 januari 2014 114.381 19.624
Aantrekkingen/uitzettingen in 2014 0 0
Begrote aflossingen in 2014 6.652 1.534
Begrote stand per 31 december 2014 107.729 18.090
Aantrekkingen/uitzettingen in 2015 0 0
Begrote aflossingen in 2015 6.741 1.608
Stand per 31 december 2015 100.988 16.482