Verberg het menu

Kasgeldlimiet en renterisconorm

Kasgeldlimiet 2014

Omschrijving kwartaal 1 kwartaal 2 kwartaal 3 kwartaal 4
Omvang begroting (x €1.000) 106.330 106.330 106.330 106.330
Toegestane kasgeldlimiet        
- in procenten van de grondslag 8,5 8,5 8,5 8,5
- in bedrag (x €1.000) 9.038 9.038 9.038 9.038

Conform de wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. Intern wordt hierop gestuurd.

De renterisiconorm

In onderstaand overzicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet.

Nr. Renterisiconorm (x €1.000) 2014
1. Stand van het begrotingstotaal 2014 106.330
2. Renterisiconorm (20 % van 1) 21.266
3. Renterisico op de vaste schuld * 6.652
4. Ruimte onder de renterisiconorm 14.614

* Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen. De afgelopen jaren is de renterisiconorm van de gemeente Uden niet overschreden.