Verberg het menu

Renterisico's

De kasgeldlimiet

Conform de programmabegroting 2012 bedraagt de kasgeldlimiet €9.784.000.  Vanaf medio oktober 2011 t/m maart 2012 werd de kasgeldlimiet overschreden. Conform de wet Fido mag de kasgeldlimiet gedurende maximaal drie achtereenvolgende kwartalen worden overschreden. Op 23 maart 2012 is een langlopende geldlening afgesloten van €15.000.000 om binnen de limiet te blijven.

Begin december 2012 werd de kasgeldlimiet opnieuw overschreden. Omdat het aantrekken van kortlopend geld goedkoper is dan het aantrekken van een langlopende geldlening, en de langlopende rente ongeveer gelijk bleef, is ervoor gekozen om pas in februari 2013 een nieuwe langlopende geldlening ad. €20.000.000 aan te trekken. Door een meerjarige berekening van de financieringstekorten/-overschotten is de verwachting dat er de komende jaren geen langlopende lening afgesloten hoeft te worden.

De rente risiconorm

In onderstaand overzicht wordt de renterisiconorm en het renterisico uiteengezet:

 
Renterisiconorm 2010 2011 2012
1. Stand van het  begrotingstotaal 87.182 98.361 115.104
2. Renterisicinorm (20% van 1) 17.346 19.672 23.021
3. Renterisico op de vaste schuld * 6.142 4.667 6.738
4. Ruimte onder de renterisiconorm 11.294 15.005 16.283

* Renterisico op de vaste schuld is de som van de renteherzieningen en aflossingen op langlopende opgenomen geldleningen. Het verschil tussen de aflossingen 2012 (€5.244.000) en de renterisico op de vaste schuld (€6.738.000) betreft de renteherziening van geldlening 99. Zoals uit bovenstaand overzicht blijkt is de renterisiconorm in 2012 niet overschreden.