Verberg het menu

Grondbeleid

Grondbeleid van een gemeente is een instrument om ruimtelijke doelstellingen te bereiken. Die doelstellingen liggen op het terrein van de volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, economische ontwikkeling, openbare ruimte, infrastructuur, recreatie en natuur. De gemeente geeft in deze paragraaf een overzicht van de lopende, af te ronden en toekomstige projecten, de prioritering em het instrumentarium van control en beheersing.

Beleid

In de raadsvergadering van 21 december 2006 is de nota grondbeleid  ‘Grondig Uden en Veghel’ (PDF, 387.6 kB)vastgesteld.  Hierin staan de algemene uitgangspunten en doelstellingen voor het grondbeleid alsmede de kaders voor de uitvoering van het grondbeleid. Op 11 februari 2010 is hierop vanwege de invoering van de grondexploitatiewet per 1 juli 2008 en de Interimstructuurvisie Uden ( ISVU ) 2009-2015 een aanvulling vastgesteld. De gemeente Uden voert een actieve grondpolitiek hanteert een marktconform grondprijsbeleid en kostenverhaal bij particuliere initiatieven vindt bij voorkeur plaats via te sluiten privaatrechtelijke overeenkomsten.

Risico's

Vanwege de verminderde afzet van woningbouwgrond en bedrijfsterreinen door de economische crisis heeft Uden, zoals vele gemeenten, de winstprognoses naar beneden bijgesteld en voorzieningen getroffen ter afdekking van verliesgevende grondexploitaties. Op de nieuwe marktsituatie is ingespeeld met o.a. temporisering in de uitgifte-prognoses en het Actieplan Gebiedsontwikkeling. Het Actieplan gebiedsontwikkeling is door de raad vastgesteld met als doel om maatregelen te nemen die bijdragen aan het financieel gezond houden van het grondbedrijf en het zoveel mogelijk beperken en beheersen van de risico’s. Deze risico’s staan vermeld in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

Voorzieningen

Alle voorzieningen en reserves van het grondbedrijf (PDF, 401.4 kB)worden jaarlijks herijkt. Er zijn 3 voorzieningen en 5 reserves. De 3 voorzieningen hebben een totaalbedrag van ca. 31 mln.  De 4 specifieke bestemmingsreserves bedragen totaal ca.  1,2 mln. De Algemene bedrijfsreserve bedraagt ca. 2 mln. In het MJP wordt jaarlijks een prognose gegeven van de te verwachten cashflow in de reserves. De Algemene Reserve grondbedrijf is onderdeel van de totale weerstandscapaciteit van de gemeente Uden.

Grondvooraad

geïnvesteerde vermogen in het grondbedrijf bedraagt € 93,5 mln. Hiervan is een groot deel afgedekt door de voorzieningen herwaardering en exploitatierisico’s. Het netto geïnvesteerde vermogen bedraagt daarom  ca 63 miljoen. Onderstaande tabel toont het verloop van de (bruto) grondvoorraad sinds 2008, klik in de legenda voor specificaties. De boekwaarde van de ‘in exploitatie genomen gronden’  is toegenomen door de laatste verwervingen, kosten bouw-en woonrijpmaken, plankosten, renteverliezen en achterblijvende verkopen.Uit het MJP 2013 blijkt dat de komende jaren de boekwaarde van met name de ‘in exploitatie genomen gronden’ zal dalen omdat er nagenoeg geen gronden meer aangekocht worden en de meeste complexen in de realisatiefase zitten.

Ontwikkeling totale (bruto) grondvoorraad (PDF, 446.4 kB), voor nadere informatie over de complexen kunt u in onderstaande tabel doorklikken.

Vooruitblik

Via het jaarlijks opstellen van een geactualiseerd MeerJarenPerspectief ( MJP ) voor het grondbedrijf houden we de vinger aan de pols. Het MJP 2013 is behandeld in de raadsvergadering van 27 juni 2013. Hierbij is, gelet op de huidige marktsituatie, ingestemd met de keuze van een nog meer uitgefaseerde uitgifte van woningbouw en bedrijfsterreinen.

Ontwikkeling winstprognoses

Het geactualiseerde MJP wordt behandeld in dezelfde raadsvergadering als de jaarrekening. De cijfers worden vervolgens opgenomen in de programmabegroting. In het MJP 2013 is een prognose gegeven van de nog te realiseren (tussentijdse )  winstnemingen bij de nog winstgevende complexen. De verliesgevende complexen zijn afgedekt met reeds getroffen voorzieningen. In het najaar vindt bij de Voortgangsrapportage Uden Bouwt een tussentijdse monitoring plaats.

Grondprijzen

Op basis van de uitgangspunten voor grondprijsberekening geldt als indicatie voor de grondprijzen 2014:

  • voor woningbouw een gemiddelde basisgrondprijs van € 275  per m2
  • voor bedrijfsterreinen een gemiddelde basisprijs van € 155 per m2.
  • voor maatschappelijke doeleinden een basisprijs van € 197,50  per m2/bvo
  • voor kantoorlocaties / dienstverlening een basisprijs van € 250 per m2/bvo
  • voor reststroken is basisuitgangspunt 50% van de normale grondprijs, waarbij verder nog rekening wordt gehouden met de ligging, bestemming, gebruiksmogelijkheden en grootte. Dit is mede nader uitgewerkt in de Notitie reststroken (PDF, 196.5 kB)2011.