Verberg het menu

Apparaatkosten

Toerekening apparaatskosten aan het grondbedrijf en externe plankosten

In de diverse grondexploitaties wordt een genormeerd bedrag opgenomen voor plankosten. Deze normering bedraagt 25% van de gecalculeerde kosten voor het bouw- en woonrijp maken met een minimum van ca € 6300 ( prijspeil 2014 ) per woning of equivalent daarvan. Deze normering is bekrachtigd in het raadsbesluit ‘Optimalisatie grondbedrijf’ van 28 februari 2008.  De bewaking van de plankosten dient vooral plaats te vinden op complexniveau. Bij iedere herziening van de exploitatie voor een bepaald complex vindt opnieuw toetsing plaats aan de vastgestelde normering. Door de ontstane marktsituatie zijn herontwikkelingen en maatwerk nodig en kost het extra inspanningen om woningbouw- en bedrijfskavels te verkopen. Dit brengt extra plankosten met zich mee waardoor de genormeerde plankostenbudgetten ( veelal) niet meer toereikend zijn en er een bijraming moet plaatsvinden. Dit wordt bij de betreffende herziening van de exploitaties dan nader aangegeven en toegelicht.

Het totaal aan plankostenbudget in de diverse grondexploitaties voor de komende 10 jaren ( 2014 tot en met 2023) is thans gecalculeerd op ca. € 6 mln. Hieruit moeten naast de eigen apparaatskosten ook de externe plankosten voor inhuur en advisering worden gedekt.  Vanuit genoemd bedrag van € 6 mln. is voor de jaarschijf 2014 samen met een stelpost voor overige nog niet in exploitatiegenomen gronden en particuliere initiatieven totaal ca. € 1,1 mln. geraamd.

In de begroting 2014 wordt aan eigen apparaatskosten een bedrag toegerekend aan de grondexploitatie van ca. € 1,25 mln. Dit betreft zowel de eigen exploitaties als de in te zetten uren ten behoeve van diverse particuliere initiatieven. Deze laatste categorie uren wordt voorgefinancierd uit de ABR van het grondbedrijf en vervolgens via te sluiten overeenkomsten (zo veel mogelijk) verhaald op de initiatiefnemers.

Er kunnen zich natuurlijk verschuivingen in de geprognosticeerde jaarlijkse plankosten van de diverse exploitaties voordoen vanwege ontwikkelingen binnen projecten door o.a. procedures en wijzigingen in de uitgifte van gronden. Het is duidelijk dat de huidige toerekening van eigen apparaatskosten aan het grondbedrijf op basis van de geldende plankostennormering onder druk staat.

In 2012 zijn overigens via het projectplan ‘SO op koers’ maatregelen genomen om de formatie terug te brengen tot het niveau dat past bij de verminderde capaciteitsvraag door de gewijzigde situatie op de woningmarkt en de eveneens verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen.