Verberg het menu

Grondprijsbeleid

De gemeente hanteert een marktconform grondprijsbeleid.  In het vastgestelde Actieplan gebiedsontwikkeling van september 2011 is vervolgens gekozen voor meer gedifferentieerde maar wel marktconforme grondprijzen waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met locatie, ligging, bebouwingsmogelijkheden, kavelgrootte en overige perceelskenmerken.  De raad heeft het College voor deze marktconforme prijsdifferentiatie de bevoegdheid gegeven om tot 25 % te differentiëren ten opzichte van de gehanteerde gemiddeld haalbaar geachte opbrengst per m2 in de betreffende vastgestelde grondexploitaties.

Voorafgaand aan de daadwerkelijke uitgifte van bouwgrond wordt op basis hiervan de marktconforme verkoopprijs door het College vastgesteld. Hierbij vindt eventueel een residuele toetsing of externe grondprijstaxatie plaats. Met deze werkwijze wordt tegemoet gekomen aan het maatwerk dat de huidige marktsituatie vraagt.