Verberg het menu

MJP 2013

Financiële positie en meerjarenperspectief grondbedrijf

Uit het opgestelde MJP 2013 blijkt dat het saldo van de ABR per 1-1-2014 naar verwachting ongeveer € 1,7 mln. bedraagt. Ook de prognose voor de jaren daarna geeft aan dat het saldo tot en met 2016 (beperkt) positief blijft. Na 2016 neemt het saldo weer substantieel toe als de geprognosticeerde ( tussentijdse ) winstnemingen haalbaar blijken.

Op basis van de geactualiseerde grondexploitaties 2013 is ook het meerjarenperspectief van het totale grondbedrijf geactualiseerd en behandeld in de raadsvergadering van 27 juni 2013. Uit deze actualisatie is gebleken dat de totale resterende winstpotentie t.o.v. het meerjarenperspectief 2012 is teruggevallen van per saldo ca. € 6,4 mln. naar per saldo ca. € 2,1 mln. Per saldo dus nog wel positief waarbij wel aangetekend moet worden dat er nog steeds flinke risico’s zijn gelet op de huidige marktsituatie. Een regelmatige monitoring is dus vereist. Om deze reden heeft de raad bij de behandeling van het MJP 2012 een amendement aangenomen waarin is besloten om de raad halfjaarlijks nader te informeren over de ontwikkelingen binnen het grondbedrijf. Dit wordt gecombineerd met de halfjaarlijkse voortgangsrapportages van het ‘Ontwikkelingsprogramma Uden bouwt’ of geschiedt afzonderlijk.

Gelet op de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt en de daarmede samenhangende gemiddelde rente van onze vaste geldleningen is het mogelijk om de rentetoerekening aan het grondbedrijf per 1 januari 2014 te verlagen van 4,5% naar 4%. Dit heeft een positief effect en zal worden verwerkt in het MJP 2014.