Verberg het menu

Risico's

Risicobeoordeling

Bij het opmaken van de jaarrekening 2012 en het opstellen van het MJP 2013 zijn alle risico’s binnen het grondbedrijf opnieuw beoordeeld. Dit betreft zowel de lopende exploitaties evenals de overige gronden die (nog) niet in exploitatie zijn genomen. Op basis hiervan is per eind 2012 totaal voor ca. € 30,6 mln. aan voorzieningen getroffen. Rekening houdend met deze voorzieningen zijn de algemene en specifieke projectrisico’s van de diverse complexen beoordeeld conform de eerder vastgestelde ‘Nota risicomanagement en weerstandsvermogen gemeente Uden’. Deze risico-inventarisatie voor de jaarrekening 2012 kwam uit op een gewenst weerstandsvermogen voor de grondbedrijf risico’s van ca. € 4,2 mln. en zijn opgevangen binnen de totale weerstandscapaciteit van de gemeente.

Door de nog aanhoudende crisis op de woningmarkt en de ook nog sterk verminderde uitgifte van bedrijfsterreinen blijven de risico’s voor het grondbedrijf aanzienlijk. Wij hebben daarom in het kader van de opstelling van de programmabegroting 2014 opnieuw naar de lopende risico’s van het grondbedrijf gekeken en deze op basis van de laatste inzichten en mede uitgaande van de aannames in het MJP 2013 nu bepaald op ca. € 6,6 mln. De toename t.o.v. de jaarrekening 2012 komt door een thans ingeschat extra risico vanwege op onderdelen planaanpassingen t.b.v. kwaliteitsverbetering die noodzakelijk kan zijn voor de afzet.

Bij de opstelling van de jaarrekening 2013 zullen de risico’s opnieuw worden beoordeeld.