Verberg het menu

Begrafenisrechten

Voor het gebruik van de begraafplaats en voor het verlenen van diensten in verband met de begraafplaats worden rechten geheven.

Algemeen uitgangspunt voor de begrafenisrechten is een aanpassing van de tarieven met alleen de inflatiecorrectie, waarbij de tarieven rekenkundig worden afgerond op eenheden van € 1,-.

Begraafrechten  
Totale kosten € 345.969
Inkomsten € 311.440
Exploitatietekort € 34.52

 De afgelopen jaren is een daling in het aantal begrafenissen dan wel het plaatsen van een urn in de urnenmuur zichtbaar geworden. Hierdoor zijn minder inkomsten en minder uitgaven gerealiseerd. Mogelijk is hier (een deel van) de oorzaak voor de trend dat er meer crematies plaatsvinden  en minder begrafenissen. Na een crematie volgt slechts in een enkel geval bijzetting in een urnenmuur op de begraafplaats.

Naar verwachting zullen de inkomsten, ook in 2014  aanzienlijk lager uitvallen dan begroot. In mindere mate zullen ook de toe te rekenen kosten afnemen.

In afwachting van de resultaten van het kostendekkendheidsonderzoek van de begrafenisrechten, dat thans door een extern bureau wordt uitgevoerd, worden de huidige budgetten en tarieven aangehouden.