Verberg het menu

Kwijtschelding

Beleidsregels

Indien een belastingplichtige niet of over te weinig financiële middelen beschikt om de belastingaanslag te voldoen kan onder bepaalde voorwaarden aan deze belastingplichtige kwijtschelding worden verleend. Het kwijtscheldingspercentage dat in Uden wordt gehanteerd bedraagt 100%. Dit betekent dat alle belastingplichtigen die een inkomen hebben dat gelijk of lager is dan het minimuminkomen (volgens bijstandsnorm) in aanmerking komen voor gehele of gedeeltelijke kwijtschelding. Kwijtschelding kan alleen worden verleend indien het een aanslag betreft voor: onroerende zaakbelasting, afvalstoffenheffing, rioolheffing eigenaren en begrafenisrechten voor de jaarlijks te betalen bedragen. De overige heffingen zijn in de betreffende belastingverordeningen uitgesloten voor kwijtschelding.

De raming voor kwijtschelding in 2014 bedraagt rond €148.000. Dit betreft vrijwel geheel kwijtschelding afvalstoffenheffing. Deze vormen onderdeel van de totale kosten en opbrengsten van de afvalexploitatie.