Verberg het menu

Openbare verlichting

Beleid

In 2009 is de onderhoudsvoorziening openbare verlichting (OVL) ingesteld met als doel het in stand houden van het gemeentelijk openbaar verlichtingsnet door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Hierin is onder andere aangegeven, dat een voorziening openbare verlichting ingesteld wordt om de mogelijke fluctuaties in het planmatige onderhoud OVL beter te kunnen opvangen. Ook openbare verlichting is in het plan Herijking onderhouds-fondsen Openbare Ruimte 2013-2016 opgenomen. Hierin zijn de uitgangspunten uit het vorige plan van 2008 herzien en zijn de beleidsuitgangspunten bijgesteld en uitgebreid. Echter met het oog op de economische situatie is er niet gekozen voor dit beleid (optie 1). In het plan zijn nog twee extra opties doorgerekend. Een duurzaam alternatief (optie 2) en een optie waar uitgegaan wordt van de huidige beschikbare middelen (optie 3). De keuze is gemaakt om verder te gaan met optie drie. Met dezelfde middelen wordt nu gewerkt aan een zo efficiënt mogelijke werkwijze om zo de ergste knelpunten (Vervanging HPLN lampen) op te lossen en zoveel mogelijk te werken met duurzame verlichting (bijvoorbeeld LED) Hierdoor blijven de kosten voor elektriciteit en onderhoud de komende jaren hoger dan bij optie één. Van een verbetering van de openbare verlichting is voorlopig op bescheiden wijze sprake.

Begroting 2014

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 208.551 (exclusief areaaluitbreiding t/m 2013). Voor 2014 staan geen expliciete integrale onderhoudswerken gepland. Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van armaturen/lichtmasten wordt ook in 2014 gebundeld weggezet. Indicatief wordt de woonwijk Zoggel aangepakt en in het bijzonder ligt de focus op het duurzaam vervangen van de openbare verlichting in Volkel. De voorbereiding voor deze projecten is in gang en de uitvoering hiervan is al bezig of wordt gepland voor 2014. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2013 vastgesteld.