Verberg het menu

Riolering

Per 1 januari 2008 is de Wet Gemeentelijke Watertaken van kracht waarin de hiervoor geldende algemene zorgplicht is gescheiden in een afvalwater-, een hemelwater- en een grondwaterzorgplicht. Bij Raadsbesluit van 10 november 2011 is het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan incl. waterplan (v-GRP+) vastgesteld voor de periode 2012-2015. . In het vGRP+ is bijzondere aandacht besteed aan watermaatregelen, zowel projectmatig als bij reguliere vervanging van rioolbuizen. In het kader van de duurzaamheid wordt er in de gemeente Uden vanaf 2012 afgekoppeld indien dat mogelijk en doelmatig is. Het vGRP+ voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beleids- en beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode. In het vGRP+ 2012-2015 is besloten om de rioolheffing te verlagen tot €181. Na indexering bedraagt het tarief voor 2014  € 190.

Begroting 2014

De uitvoering, die in het v-GRP+ meerjarig wordt geraamd, wordt jaarlijks bijgesteld door het opstellen van een Operationeel Programma (OP) Rioleringsprojecten, Met ingang van 2013 is dit plan geïntegreerd in het jaarplan Onderhoud kapitaalgoederen. Hiermee wordt zoveel mogelijk gestreefd naar integrale uitvoering (combinatie) van de werkzaamheden.

Het D-GRP voorziet in alle noodzakelijke rioleringswerkzaamheden, zowel beheersmatig als renovaties. De kosten worden gedekt uit de rioolheffing, waarbij wordt uitgegaan van een kostendekkende exploitatie binnen de planperiode.

De gemiddelde jaarlast is berekend op € 4.148.104. De kosten voor riolering en grond- en hemelwatermaatregelen zijn op basis van het vGRP+ in 2014 geraamd op € 3.646.229.

De kosten voor riolering worden gedekt d.m.v. de heffing van rioolrechten, waarbij sprake is van egalisatie van  uitgaven en inkomsten via een voorziening & reserve. De hoogte van de voorziening/reserve wordt eens in de 4 jaar - bij het bijstellen van het v-GRP+ beoordeeld.

Toelichting voorziening

De commissie BBV heeft in haar notitie riolering in oktober 2009 aangescherpte uitspraken en aanbevelingen gedaan over de verantwoording van de rioolvoorziening. Zij stelt dat het uit oogpunt van transparantie en ten behoeve van de periodieke bijstelling van het gemeentelijk rioleringsplan van belang is dat de voorziening onderhoud resp. de relatie legt met het v-GRP+ en inzicht biedt in het onderscheid onderhoud c.q. spaarcomponent vervangingsinvesteringen.

Toelichting reserve

Het doel van de reserve is egalisatie van de positieve en negatieve exploitatiesaldi van riolering, waardoor inzicht blijft bestaan in de mate waarin de planning wordt gerealiseerd. Deze bestemmingsreserve is gekoppeld aan de tarieven van het rioolrecht en positieve saldi worden betrokken bij de dekking van kosten van uitvoeringsmaatregelen voor riolering en water.