Verberg het menu

Wegen

Beleid

In 1999 is de onderhoudsvoorziening wegen ingesteld met als doel: het in stand houden van het gemeentelijke wegennet (asfalt en open verhardingen) door het planmatig uitvoeren van groot onderhoud. Begin 2012 zijn de laatste inspecties uitgevoerd ter voorbereiding op het plan Herijking onderhoudsfondsen Openbare Ruimte 2013-2016. Hierin zijn de uitgangspunten uit het vorige plan herzien en zijn meerdere disciplines in het plan gebundeld. Mede door de bezuinigingen is de storting aan de onderhoudsvoorziening van de wegen verlaagd met € 250.000. Met dien verstande dat het onderhoud de komende jaren gaat toenemen en dat de benodigde storting aan de voorziening zou moeten toenemen, kijkend naar de leeftijd van de wegen. In het nieuwe plan is berekend dat de storting aan het fonds € 1.346.400 zou moeten bedragen. Echter de economische situatie heeft er voor gezorgd dat er een andere keuze is gemaakt. De storting aan het onderhoudsfonds is niet verhoogd en is € 775.394 gebleven. Dit betekent dat er risico’s gaan ontstaan. Deze risico’s zijn beschreven in de paragraaf risico-inventarisatie en weerstandsvermogen.

In de berekening van de storting is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. Hiervoor wordt indien van toepassing extra budget gevraagd.

Naast de jaarlijkse dotatie is geen rekening gehouden met rehabilitatie. Rehabilitatie is een maatregel die getroffen moet worden als een weg aan het einde van zijn levensduur is. Het betreft hier dus een totale vervanging van de constructie. Rehabilitatie van wegen wordt apart aangevraagd m.b.v. de offerterondes voor de programmabegroting

Begroting 2014

De storting in de onderhoudsvoorziening bedraagt in deze begroting € 775.394 (exclusief areaaluitbreiding 2013). In 2014 zijn/komen in uitvoering integrale onderhoudswerken

(wegen en groen en/of riolering) die eerder in het jaarplan zijn opgenomen zoals de Abdijlaan, Julianastraat, Prof. Pulserstraat, Rentmeestershoef/Schoutenhoek en Vijfhuizerweg/Morel. Planvoorbereiding heeft in 2013 plaatsgevonden en de uitvoering start of wordt voortgezet in 2014. Bij de Abdijlaan, Rentmeestershoef/Schoutenhoek en Vijfhuizerweg/Morel wordt naast onderhoud ook herinrichting gerealiseerd. Alle werkzaamheden met betrekking tot het vervangen van de elementenverharding en de asfaltverharding worden ook in 2014 gebundeld weggezet. Indicatief worden bij de asfaltverharding diverse wegen in de woonwijken aangepakt en wordt bij de elementenverharding diverse straten in Volkel en Uden-zuid aangepakt. De voorbereiding voor deze projecten is in gang en de uitvoering hiervan is gepland voor 2014. Zowel planning als ramingen zijn indicatief in afwachting van integrale afstemming, inspecties en de ontwikkelingen rondom wijkvernieuwingen. Het definitieve jaarplan wordt eind 2013 vastgesteld.