Verberg het menu

Ontwikkeling vermogenspositie

Risicomanagement heeft een belangrijke plek binnen de planning en control cyclus van de gemeente Uden.
De financiële positie wordt onder meer bepaald aan de hand van de weerstandsratio waarbij de risico’s afgezet worden tegen de beschikbare middelen. De ratio wordt gebruikt als sturingsinstrument. Wij maken hierbij onderscheid tussen structureel en incidenteel.

Beleid betreffende weerstandscapaciteit en de risico’s

Het beleid voor het risicomanagement is door de gemeenteraad vastgesteld in november 2010.

Structurele risico's, weerstandvermogen en ratio (PDF, 237.1 kB)
Incidentele risico's, weerstandsvermogen en ratio (PDF, 233.7 kB)

Ontwikkeling vermogenspositie

De gemeente Uden wil sturen op risico’s en weerstandsvermogen. Belangrijk hierbij is ook de ontwikkeling van de vermogenspositie van onze gemeente. De vermogenspositie heeft betrekking op de incidentele weerstandscapaciteit. In onderstaand overzicht is duidelijk zichtbaar hoe het vermogen zich ontwikkelt.

In de grafiek is zichtbaar dat de reserve positie van de gemeente Uden sinds 2009 flink is afgenomen.
Wij zijn er ons van bewust dat de vermogenspositie onder druk staat. De stappen die genomen worden om onze vermogenspositie en de financiële positie te verbeteren zijn beschreven bij de toelichting op de incidentele weerstandstandsratio.

Risico-inventarisatie en weerstandsvermogen