Verberg het menu

Structurele risico's, weerstandsvermogen en ratio

Doorkijk naar de toekomst
Risico inventarisatie

De verhouding tussen de ratio, weerstandsvermogen en risico is als volgt:

                                                       weerstandscapaciteit 

Ratio weerstandsvermogen =     -----------------------------

                                                       risico’s


Zichtbaar is dat de structurele ratio sinds de Programmarekening 2012 onder de gestelde norm komt. De reden is dat als gevolg van een meer strategischere benadering van risico’s, ook de rubricering van de risico’s is beoordeeld. Hierdoor waren in de programmarekening 2012 de structurele risico’s toegenomen met € 3 mln.
Naar aanleiding van de druk op de structurele ratio (onder de norm van 1) zijn er verbeteracties opgestart om de structurele risico’s te verminderen. Hierdoor zijn de structurele risico’s ten opzichte van de inventarisatie bij de Programmarekening afgenomen met bijna € 0,5 mln. Voor een verdere specificatie van de risico’s klik hier.

Structureel begrotingsoverschot

De begroting 2014 sluit met een structureel begrotingsoverschot van € 208.000. Dit heeft de ratio positief beïnvloed.

Zoals eerder opgemerkt verwachten wij nog meer noodzakelijke bezuinigingen als gevolg van de Rijksbegroting en kunnen dit overschot daarvoor te zijner tijd dan inzetten. Tot die tijd betrekken we dit overschot bij ons structurele weerstandsratio. Onze structurele weerstandsratio staat onder druk. Met toevoeging van dit begrotingsoverschot komt de ratio op 0,56.


Doorkijk naar de toekomst

De verwachting is dat de structurele ratio ook de komende jaren onder druk zal staan. Daarom worden er verdere acties ondernomen om onze risico’s te verminderen door vooral de beheersingsmaatregelen aan te scherpen.

Risico inventarisatie

Uit de risico inventarisatie is gebleken dat de gemeente Uden voor ruim €4 miljoen aan structurele risico’s loopt. Deze zijn hieronder grafisch weergegeven.


Risico-inventarisatie (PDF, 477.2 kB)

Algemene opmerking

De afname van € 400.000 wordt voor een groot deel veroorzaakt door het risico op de realisatie van de bezuinigingen. Door de periodieke monitoring van de realisatie worden de bezuinigingstaakstellingen volgens planning gerealiseerd en kunnen we dit risico neerwaarts bijstellen. Voor 2013 stond er een te realiseren taakstelling van € 2,9 miljoen waarvan bij het opstellen van deze Programmabegroting al ruim € 2 miljoen  gerealiseerd is. Zie hiervoor ook het onderdeel 2e monitor bezuinigingen. Dit betreft het risico op de huidige bezuinigingen. Het pakket aan bezuinigingen van € 1,9 miljoen wat voorligt in deze Programmabegroting maakt overigens nog geen onderdeel uit van dit risico. Na vaststelling zullen ook deze bezuinigingen worden betrokken bij dit risico.

De risico’s per programma (PDF, 237.1 kB)