Verberg het menu

Structurele weerstandscapaciteit

De structurele weerstandscapaciteit betreft de mogelijkheid om vanuit een verhoging van belastingen en leges structurele risico’s op te vangen. De onbenutte belastingcapaciteit wordt berekend door de maximale tarieven te vergelijken met de tarieven van de gemeente Uden.
 

De structurele weerstandscapaciteit (in de exploitatie) bestaat uit de volgende onderdelen.

 

Nr.Post                                                                                      Bedrag

1 Onroerende Zaakbelasting (onbenutte belastingcapaciteit) € 2.2 mln

2 Rioolrechten                                                                               0

3Afvalstoffenheffing                                                                       0

4 Leges en andere heffingen                                                         0

Totaal structureel weerstandsvermogen                                 € 2.2 mln
 

Berekening onbenutte belastingcapaciteit

Voor de maximale belastingtarieven wordt gebruik gemaakt van de normen voor het artikel 12 beleid. Dit betekent dat indien de gemeente Uden niet meer in staat zou zijn om de structureel zich manifesterende risico’s binnen de exploitatie op te vangen de gemeente door het Rijk gewezen zou worden op de mogelijkheid om de  OZB tarieven te verhogen om zodoende meer structurele opbrengsten te realiseren. Dit noemt men het artikel 12-beleid.

Vanaf begrotingsjaar 2012 vindt de berekening van het landelijk percentage van de  WOZ waarde voor toelating tot artikel 12 plaats volgens onderstaande tabel (bron; juni circulaire 2012).

Totaal WOZ-waarde woningen jaar t-1 [1]

Totaal WOZ-waarde niet-woningen jaar t-1 [2]

Totaal OZB-opbrengst op basis van WOZ-waarde jaar t-1 [3]

Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen jaar t-1 [4]

Totaal onderdekking riolering jaar t-1 [5]

Totaal OZB-opbrengst op basis van WOZ-waarde gecorrigeerd voor onderdekking riool en reiniging jaar t-1 [6=3-4-5]

Werkelijk gewogen landelijk gemiddelde OZB-percentage op basis van WOZwaarde gecorrigeerd voor onderdekking [7=(6/(1+2+2)*100]
 

OZB-percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 jaar t [8=7x1,20]
 

Op basis van bovenstaande formule is het percentage van de WOZ-waarde voor toelating tot artikel 12 voor het jaar 2014 vastgesteld op 0,1308.

Ga je deze berekening toepassen op de Udense gegevens dan kom je tot volgende berekening:

 

1.Totaal WOZ-waarde woningen €4.286.500.000

2.Totaal WOZ-waarde niet-woningen €1.143.500.000

3.Totale OZB opbrengst op basis WOZ-waarde € 7.246.951

4.Totaal onderdekking reiniging/afvalstoffen €0

5.Totaal onderdekking riolering €0
6.Totaal OZB opbrengst minus onderdekking afval/riolering €7.246.951
7.Werkelijk gewogen gemiddelde WOZ waarde minus onderdekking €0,1090

8.Landelijk berekend gemiddelde €0,1651

9.Verschil €0,0343

10.Nog te benutten tot aan art 12 Fvw 0,0438% van 6788.000.000 €2.279.507


Volgens de hiervoor geldende wettelijke richtlijnen heeft de gemeente Uden een onbenutte belastingcapaciteit van structureel € 2.2 miljoen.


Voor de tarieven betreffende rioolrechten, afvalstoffenheffing en leges is op dit moment sprake van kostendekkende tarieven. Hier is geen sprake van onbenutte belastingcapaciteit.