Verberg het menu

Veilig uitgaan

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

  1. Cameratoezicht op de Markt en de uitgaansgelegenheden bij de Birgitinessenstraat
  2. Uitvoering geven aan de nieuw vast te stellen verordening Drank- en Horecawet
  3. Handhaving; evalueren en monitoren werkafspraken tussen THOR en politie inzake de handhaving in het centrum tijdens evenementen en uitgaansavonden

Wat gaan we realiseren in kerngetallen?

Veilig uitgaan
Prestatie-indicator Burger als onderdaan, veiligheid in de buurt;
score 6,9 handhaven
Werkelijk 2012 2012
Geen burgerpeiling in 2012. Volgende peiling in 2013.
Prognose 2014 Burger als onderdaan, veiligheid in de buurt;
score 6,9
Informatiebron www.waarstaatjegemeente.nl
2-jaarlijkse burgerpeiling 2011 en 201