Verberg het menu

Dienstbare en betrouwbare overheid

Ontwikkelingen

Excellente dienstverlening

In het coalitie programma is gekozen voor een verbetering van de dienstverlening door meer ruimte te geven voor balie contacten. De burger wil wellicht ook op vrije inloop contact met de gemeente hebben of op andere openingstijden dan de huidige. Om meer op de wens van de burger voor contact met gemeente in te kunnen spelen wordt een onderzoek uitgevoerd. Eind van het jaar zijn de onderzoeksresultaten bekend en in 2015 wordt de verbetering ingevoerd.
 

Het college gaat de wachttijden aan de telefoon en balie scherp in de gaten houden. De afwijking van de servicenormen moet binnen de perken blijven. Het college gaat het gebruik van de website stimuleren. Hiervoor wordt een nieuwe website gelanceerd, die veel gebruikersvriendelijker is en daardoor onze burgers beter in staat stelt om hun zaken met de gemeente te regelen. De komende jaren gaan we onze digitale dienstverlening verder uitbreiden met als doel dat in  2017 iedereen zijn zaken met de overheid digitaal kan afhandelen.

Inwoners van Uden die geen beschikking hebben over een internetaansluiting ondersteunen we door zoveel mogelijk in hun eigen omgeving hulp te zoeken. We maken gebruik van de bestaande samenwerking met instellingen en intiatieven.
 

Financiën op orde

Ook in 2014 neemt de realisatie van de reeds geplande bezuinigingen een belangrijke plaats in. De bezuinigingen vanuit de eerste ronde (2011-2014) ronden we af. Het pakket van bezuinigingen (2013 e.v.) vraagt de nodige inzet en wordt structureel gemonitord.

Naar een nieuw evenwicht

Het ziet er naar uit dat de economische recessie voorbij is en dat er geen extra bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk komen. In de programmabegroting 2015-2018 is de actuele financiële stand van zaken opgenomen met daarin enkele bezuinigingsvoorstellen met een totaalbedrag van € 393.000.

Samenwerken in de regio

De decentralisatie van rijkstaken en de druk op eventuele schaalvergroting zijn van invloed op de samenwerking met omliggende gemeenten. Ook kunnen we door (regionaal) samenwerken meer bereiken bij Provincie en Rijk.
 

De samenwerking van de drie O’s (Onderwijs, Ondernemers en Overheid) krijgt binnen de Agrifood Capital steeds meer vorm. Op het gebied van gemeentelijke samenwerking is een nieuw initiatief ontstaan in de Maashorst. De gemeenten Landerd, Bernheze, Oss en Uden spreken af op een aantal thema’s te gaan samenwerken. Voorbeelden zijn samenwerking op gebied van personeelszaken en ICT.