Verberg het menu

Voortgang Programma

In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht  maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 = opgestart volgens planning

 = vertraging/afwijking

 = nog niet opgestart

Excellente dienstverlening

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Verdere professionalisering ambtelijk apparaat op basis van een vierjarenplan. Via het programma 2DO is de laatste twee jaren de verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie georganiseerd. De belangrijkste aandachtspunten waren: verbeteren interne advisering, ontwikkeltraject voor leidinggevenden, ontwikkeling Uden Academie en verbeteren projectmatig werken. Het programma loopt de komende twee jaar nog door (2014-2015).
2 Verminderen bureaucratie en regeldrukte door schrappen van overbodige regels, eenvoudige aanvraagprocedures en vergunningprocedures. Dit aspect heeft continue aandacht.
3 Prestatiemeting via servicenormen en benchmarking. De gemeente Uden hanteert servicenormen en deze worden voortdurend geëvalueerd. Daarnaast doet de gemeente mee aan de benchmark www.waarstaatjegemeente.nl. De gegevens van dit onderzoek leveren steeds input voor een verdere verbetering van de dienstverlening.
4 Inspraak, invloeden, participatie inwoners. Bij diverse projecten (zoals Udenaar de toekomst, G1000 en de ondersteuning bij het gebiedsgericht werken) worden instrumenten ingezet om met inwoners te communiceren en hen ook te laten participeren. De inmiddels bekende LOL-methode (leren op locatie) is er daar een van.
5 Samenwerking tussen de gemeenteraad, college en ambtenaren. De evaluatie aan het eind van de raadsperiode van burgemeester en griffier met de fracties heeft plaats gevonden. De conclusies en aanbevelingen zijn verwerkt in het overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad. Daarnaast is de samenwerking in de tweedaagse conferentie aan de orde geweest.
6 Uitwerking onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid (op basis van Afronding programma Organisatieontwikkeling). De onderzoeken zijn afgerond.

Samenwerken in de regio

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Uitvoeren bestuursprogramma stedelijke regio Uden-Veghel. De uitvoering van het bestuursprogramma regio Uden-Veghel is stil gelegd. Dit als gevolg van de gewijzigde oriëntatie van de gemeente Veghel.
2 Intensivering samenwerking As-50 op de thema’s; Logistiek, Maashorst, Landbouw, HOV, Arbeidsmarkt, Zorgstructuren, Wonen en voorzieningen en Cultuur. Deze samenwerking richt zich met name op praktische (inhoudelijke) samenwerking en deskundigheidsuitwisseling.
3 Samenwerking As-50 realiseert concrete doelen. De samenwerking is het meest concreet bij de onderdelen in de bedrijfsvoering (P&O, ICT). De salarisadministraties van de gemeenten Veghel en Uden zijn inmiddels samengevoegd.
4 Samenwerking op het gebied van ICT en dienstverlening met Veghel en Oss. De samenwerking op dit vlak is gestopt vanwege de andere oriëntatie van deze gemeente. Er wordt nog wel samengewerkt op het gebied van informatie en deskundigheden uitwisselen.
5 Verder vorm geven aan samenwerking 21 gemeenten Noord Oost Brabant. In 2010 hebben 20 gemeenten een Strategische Agenda (richting 2020) opgesteld. In de Agrifoodcapital 'Topregio in AgriFood' zijn vier sporen benoemd: People, Bussiness, innovation en basic’s. De regio Noordoost Brabant staat aan de lat voor basic’s; realiseren van basisvoorwaarden als een goed vestigingsklimaat, prettige woonomgeving en goede infrastructuur. De realisatie van een toplocatie in Uden (Zorgpark), de realisatie van HOV en de strategische gebiedsontwikkeling rond de N279/A50 zijn als ambitie vastgesteld.. 
6 Intensivering samenwerking Area (voorheen SVUwonen) en gemeente Uden. Area en gemeente Uden hebben de prestatieafspraken inmiddels afgerond. Daarbij is zoveel als mogelijk met de gemeente Veghel samengewerkt.
7 Opvolging geven aan het raadsbesluit tot opschaling van de gemeenten. De samenwerking in de regio is een continue aandachtspunt. Inmiddels heeft de gemeente Veghel aangegeven samenwerking (fusie) met de gemeenten Sint-Oedenrode en Schijndel uit te gaan werken. Inmiddels hebben de Maashorstgemeenten toenadering gezocht om te bekijken óf men (op onderdelen) zou kunnen gaan samenwerken. Het gaat dan over de gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden. Samenwerking wordt op dit moment uitgewerkt op de gebieden: ICT-dienstverlening, P&O, en de WABO.
Verder hebben er verkennende gesprekken met onze buurgemeenten plaatsgevonden: Landerd, Bernheze, Boekel en Mill-Sint-Hubert.

Naar een nieuw evenwicht

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Zorgvuldig bezuinigingsproces opstarten met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Ter voorbereiding van de Programmabegroting 2014 is een zorgvuldig bezuinigingsproces doorlopen. In totaal werd er voor € 3,7 mln aan voorstellen gedaan. Uiteindelijk was een pakket van € 1,9 mln voldoende om de programmabegroting van sluitend te krijgen.
Om een structureel sluitende Programmabegroting 2015 aan te kunnen bieden was het noodzakelijk om ook dit jaar een aantal bezuinigingen door te voeren. Hierbij is geput uit de reservelijst. Het gaat hierbij om een bedrag van € 393.000 structureel.  Deze bezuinigingen bestaan uit het verminderen van de uitgaven. De bezuinigingen brengen geen extra kosten voor inwoners of bedrijven met zich mee.
Veel van de bezuinigingsposten hebben betrekking op het afromen van overtollige subsidies. Verder ligt er het voorstel om, in lijn met het coalitieakkoord, de budgetten voor stadspromotie en citymarketing te herschikken.
2 Temporiseren of heroverwegen van geplande investeringen. Ter voorbereiding op programmabegroting 2015 is kritisch gekeken naar de Onderhanden werkenlijst.  Investeringen lopen door diverse factoren soms achter op de planning. Daar proberen we zoveel als mogelijk op te anticiperen. Voor dit jaar verwachten we ruim € 10 miljoen aan investeringen nog niet afgerond te hebben. Een voorbeeld is de investering in Nieuwbouw Udens College. Die uitgaven verwachten in 2016 te doen. 
3 Onderzoek doen naar nieuwe inkomstenbronnen. In het bezuingigingstraject is ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten te verwerven. Deze maatregelen zijn opgenomen in het pakket van bezuinigingen dat in 2013 aan de gemeenteraad is aangeboden.
4 Interactieve ontwikkeling Visie ‘Hoe moet Uden er in 2020 uitzien?” met de gemeenteraad. De Visie 2020 is midden 2012 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Inmiddels zijn diverse werkgroepen aan de slag met de uitwerking van een aantal ideeën. Bijvoorbeeld: Permacultuur en Mellepark. Ook het planten van het nieuwe Prilleke in maart 2013 is een resultaat van het project Udenaar de toekomst.
Inmiddels is op initiatief van de gemeenteraad op 4 oktober de G1000Uden georganiseerd. Een bijeenkomst voor en door Udenaren.
5 Ontwikkeling en uitvoering Citymarketing. Het plan van aanpak is afgerond. Een citymarketeer is vorig jaar aangesteld.

Financiën op orde houden

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De meest actuele meerjarenraming maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2015-2018. Die meerjarenraming is vanaf 2016 structureel sluitend. 
2 Systeem van risicomanagement opzetten waarbij risico’s worden gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie en maakt onderdeel uit van alle P&C producten. Ons weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio (weerstandscapaciteit/risico’s). Deze ratio wordt gebruikt als sturingsinstrument.  Andere sturingsinstrumenten voor een transparant financieel beleid zijn een structureel sluitende begroting en het sturen op de schuldpositie.  
3 Lastendruk niet verhogen met uitzondering van inflatie. Het college en de gemeenteraad hebben dit standpunt nog steeds vast weten te houden. De lastendruk is alleen gecorrigeerd met het percentage voor prijsontwikkeling. 
4 Mogelijkheden onderzoeken voor doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting. Inmiddels zijn plannen voor nieuwbouw van het Udens College (m.n. locatie Schepenhoek) in voorbereiding. Hiervoor is in Programmabegroting 2014 ook financiële ruimte voor vrij gemaakt. Eind 2014 wordt een uitwerking verwacht van de consequenties (financieel en beleidsmatig) van een (mogelijke) doordecentralisatie van een deel van de onderwijshuisvesting.
5 Ontwikkeling van een adequate Planning & Controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording. Alle planning & controlproducten zijn volledig digitaal. We streven naar een continue verbetering van onze producten waarbij we zo goed mogelijk voldoen aan de behoefte van de gemeenteraad. Hierbij vindt afstemming plaats met de audit commissie van de gemeenteraad. Het is van belang dat onze producten zodanig zijn opgesteld dat deze voldoen aan de informatiebehoefte van onze stakeholders.
6 Efficiënt budgetbeheer. Jaarlijks worden 2 financiële afwijkingenrapportages uitgebracht.Ter afronding presenteren we jaarlijks een programmarekening. Met deze rapportages laten we zien dat we onze budgetten efficiënt budgetteren. Verder is een bezuinigingsmonitor ontwikkeld, waarmee (per kwartaal) op een overzichtelijke manier de voortgang van geplande bezuinigingen gevolgd kan worden. De gemeenteraad is via bovenstaande rapportages over de voortgang van deze realisatie geïnformeerd.