Verberg het menu

Duurzaam wonen en ondernemen

Ontwikkelingen

Bouwen naar behoefte

Het Ontwikkelingsprogramma Uden Bouwt! heeft een langjarig karakter en loopt door tot en met 2030. Om aan te sluiten op de huidige en toekomstige behoeften hebben we in het voorjaar een woonwensenonderzoek uitgevoerd. In het najaar vertalen we, samen met inwoners van de verschillende kernen, deze lokale woonwensen naar een woningbouwprioritering per kern. Op basis van deze woningbouwprioriteiten actualiseren we het Ontwikkelings- /woningbouwprogramma. Dit nieuwe (geactualiseerde) programma bepaalt de richting van toekomstige ontwikkelingen.

Versterking economie

Het centrum van Uden is volop in beweging. Met de ontwikkeling van Hoek Promenade komen enkele grote trekkers naar Uden en verbetert de winkelstructuur. De Zuiderpassage is opgeknapt. Daarnaast zijn initiatieven ter versterking van het centrum vanuit Stichting Uden Promotie, Udenaar de Toekomst en Wij Houden van Talent ontstaan, waaronder de aanpak van het Brabantplein. In Uden Noord wordt verder gewerkt aan de ontwikkeling van het zorgpark. Er is een intentieovereenkomst getekend met de initiatiefnemer van het multizorgcentrum. Daarnaast is er een start gemaakt met de ontwikkeling van de snelweglocatie. De uitgifte van bedrijventerreinen loopt in 2014  gestaag door. In het kader van de komst van de JSF is een proces gestart om te komen cross-overs tussen verschillende bedrijfssectoren.

Koploper in duurzaamheid

De vraag of het in Uden duurzaam moet, hoeft niet meer gesteld te worden. Het gaat nu om de vraag hoe we onze samenleving duurzaam gaan inrichten. In het voorjaar zijn de Nieuwe Pit en Balans voorzien van zonnepanelen en is de zonne-energieproductie op de gemeentewerf uitgebreid. Met de Energie Coöperatie Uden wordt overleg gevoerd hoe we de doelstelling 'Energieneutraal in 2035' gaan realiseren. De Stichting Fairtrade gemeente Uden faciliteren we in het behalen van de erkenning 'Fairtrade gemeente'.
Uit de commissie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) van ReVUS is een groep van 11 ondernemers ontstaan (Maatschappelijke Ondernemers Veghel, Uden, Schijndel MOVUS) die zich ten doel hebben gesteld om MVO binnen hun eigen organisaties te bevorderen. De gemeente Uden heeft zich ook bij deze groep aangesloten. In een periode van ca 2 jaren zal aan de hand van 9 thema’s MVO concreter in de organisatie worden ingebed.

Versterking buitengebied

De ontwikkelingen in het buitengebied zijn vooral gericht op de thema’s volksgezondheid in relatie tot Veehouderij, Natuur en Agro en Food. In 2015 wordt er een eerste stap gemaakt op de provinciale Verordening uit te werken op gemeentelijk niveau voor de thema’s intensieve veehouderij, volksgezondheid en een maatschappelijk dialoog.  Er is een  plan van aanpak opgesteld voor de wijziging van het vastgestelde bestemmingsplan buitengebied 2013 voor de beleidswijzingen op het gebied van veehouderij en gezondheid die opgenomen zijn in de provinciale Verordening Ruimte 2014. De provincie heeft in juli 2014 gevraagd aan gemeenten om een besluit te nemen over het wel of niet aanwijzen van urgentiegebieden gekoppeld aan de provinciale beleidswijziging veehouderij/volksgezondheid.

De feitelijke situatie rondom de veehouderij in Uden is in beeld gebracht en voorgelegd aan de Klankbordgroep buitengebied en Raadswerkgroep buitengebied. De trend zet zich voort dat er meer agrarische bedrijven stoppen en er meer ruimte komt voor nieuwe economische dragers/vrijetijdseconomie in het buitengebied.  Een belangrijke ontwikkeling in deze komt voort uit het project Meer Maashorst. Voor Uden is hiervan het programma Dynamische landschap Uden van belang, waar naast diverse private projecten (waarvoor de betrokken ondernemers zelf verantwoordelijk zijn, zoals Bernhoven, Fitland, Vila d’Arto, IBN en Hutten), ook het gemeentelijk project 'Beter Bewegen ' onderdeel van uit maakt. Hierbij gaat het om de landschappelijke kwaliteitsverbetering in het gebied gelegen tussen de natuurkern en de Noordelijke rondweg om Uden die Beter Bewegen mogelijk moet maken. Samen met de private projecten wordt hiermee een belangrijke invulling gegeven aan onze ambitie om het Zorgpark in Uden-Noord uit te laten groeien tot het Regionaal centrum voor Vitaliteit en Gezondheid.