Verberg het menu

Voortgang Programma

In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht  maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag 

 = opgestart volgens planning

 = vertraging/afwijking 

 = nog niet opgestart

Bouwen naar behoefte

  Activiteit Indicator  Toelichting
1 Voortzetten bouwprogramma opstellen en projectmatig werken. De verkoop van nieuwbouwwoningen en kavels is als gevolg van de crisis op de woningmarkt teruggevallen. We constateren nu dat er sprake  is van toenemende belangstelling voor zowel kavels als nieuwbouwwoningen.
2 Uitvoeren prestatieafspraken Area. In 2013 zijn de strategische en operationele (op uitvoeringgerichte) prestatieafspraken vastgesteld en ondertekend.
3 Zoeken naar nieuwe woonvormen. Dit is integraal onderdeel van besprekingen over de ontwikkeling van projecten met ontwikkelaars en woningcorporatie. Samen met de woningcorporatie bekijken we de mogelijkheden om tijdelijk(e) woonvormen te realiseren.
4 Herstructurering sociale woningbouw. Gesprekken met Area inzake herstructurering vinden plaats.
5 Actualisatie bestemmingsplannen kern Volkel, Odiliapeel en bedrijventerreinen. Alle plannen zijn voor 1-7-2013 vastgesteld .
6 Voortzetting Starterslening. Starterslening wordt in 2014 voortgezet.
7 Revitaliseren woonwijken. De gesprekken met de woningcorporatie over de aanpak en planning van de herstructureringsopgave zijn gaande, zie ook nummer 4.
8 Vergunningverlening inrichten op basis van de WABO. De Wabo-processen zijn adequaat ingericht en er wordt conform gewerkt.
9 Verkorten procedure vergunningaanvragen. De verkorte Wabo-procedures worden gehanteerd.

 Versterken economich klimaat

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Uitwerking Centrumvisie. Er vindt geen uitwerking van de centrumvisie als totaal maar in deelaspecten. Centrumplan  Promenade is in aanbouw. In de eerste helft van 2014 is de Zuiderpassage opgeknapt. Vanuit Udenaar de Toekomst en Wij Houden van Talent ontstaan diverse projecten ter versterking van het centrum, zoals een aanpak voor het Brabantplein.
2 Ontwikkeling Uden Noord. Voor de eerste kamer van Park Maashorst is start bouw voorzien vanaf het voorjaar 2014. Hotel Van der Valk heeft haar deuren in januari 2014 geopend. De basis van het Zorgpark is gelegd. Een intentieovereenkomst is getekend om te komen tot een groot Multizorgcentrum gericht op Uden en de regio. Medio 2014 is de bestemmingsplanprocedure gestart. De start van de bouw is voorzien medio 2015. Binnen regio Noordoost-Brabant, in 2013 omgedoopt tot AgriFood Capital, heeft Uden samen met Vught het regionaal trekkersschap voor zorgeconomie op zich genomen. Het concept Verfrissend zorglandschap is als onderdeel van het investeringsvoorstel voor Landschappen van Allure 'Meer Maashorst, een gezond landschap' door de provincie gehonoreerd met een bijdrage van 15,6 miljoen voor de gehele Maashorst. De geplande resultaten zullen in de periode tot oktober 2017 moeten worden gerealiseerd.
3 Uitgifte herstructering bedrijventerreinen.

In de eerste helft van 2014 is 1,9 hectare verkocht of in erfpacht uit gegeven. In september is een grondtransactie van 0,87 ha gepasseerd bij de notaris. 

4 Inrichten directe omgeving ziekenhuis Het buitengebied als onderdeel van ziekenhuis Bernhoven is conform planning sinds 2 april 2013 operationeel. 
5 Ontwikkeling centrum Plan Promenade. De bouw vordert gestaag, de oplevering wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2014. Daarnaast zullen de winkels door de huurders (V&D, H&M, La Place etc.) worden ingericht. Inrichting van de openbare ruimte is voorbereid en aanbesteed en de planning is dat het in het 1e kwartaal van 2015 klaar is. De opening van de winkels wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2015. 
6 Plangebied Hoogveld-Zuid uitgiffterijp (2014). Plangebied Hoogveld-Zuid is (nog) niet nodig omdat  op de bestaande terreinen Goorkens en Hoogveld voldoende kavels beschikbaar zijn.
7 Acquisitie bedrijventerreinen en Zorg park Uden. Aan acquisitie Zorgpark wordt gewerkt. Ten aanzien van de bedrijventerreinen werkt de gemeente samen met Bernheeze makelaars.

Koploper in duurzaamheid

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Uitwerken nieuwe woonwijk met woningen die zelf energie leveren. De mogelijkheden van duurzaam bouwen worden bij potentiële bouwers/bewoners van Park Maashorst onder de aandacht gebracht en zij worden eventueel begeleid bij de uitwerking hiervan.
2 Stimuleringsregeling voor burgers op gebied van duurzaamheid (Vlagheidefonds). Uden neemt deel aan het Vlagheidefonds. Het fonds wordt financieel niet meer aangevuld.
3 Uitvoeringsprogramma bij duurzaamheidsbeleidsplan opstellen en uitvoeren. Een aantal onderdelen van het programma wordt afgerond in 2014.
4 Uitvoeren duurzaamheidstoets (GPR) bij bouwaanvragen. Er is een nieuw dubo-convenant van kracht in onze regio. Het convenant is in de organisatie geïmplementeerd en wordt door partijen uit de regio nagestreefd.
5 Energiezuinige gemeentelijke gebouwen (incl. zonnepanelen). De zonnepanelen-installaties voor de Nieuwe Pit, de Balans en de gemeentewerf zijn gerealiseerd
6 Duurzaam onderhoud plegen In 2014 is bij wijze van proef in een deel van Uden geen chemische onkruidbestrijding op verharding toegepast. 
7 Duurzame ontwikkeling op afval gebied, concreet afval verwerken in biomassacentrale. Deze activiteit ligt op schema. De gemeenteraad heeft ingestemd met de uitbreiding van o.a. een biomassacentrale van Peka Kroef. De ontwikkeling ligt op schema.
8 Uitvoeren afvalvisie. De regionale aanbesteding voor verwerken restafval is afgerond, de regionale aanbesteding om kunststofafval te sorteren en het vermarkten zit in de afrondende fase. Het onderzoek in As50 verband op afvalgebied intensiever samen te gaan werken zal na aanbestedingen weer worden opgepakt. Voor Uden is een afvalvisie in ontwikkeling waarbij burgers zijn betrokken  om hierover mee te denken. 

 Versterken buitengebied

  Activiteit Indicator Toelichting
1 Afbouwen Landbouw-ontwikkelingsgebied (LOG) Afgerond.
2 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut. Kansen op nieuwe functies zijn mogelijk gemaakt in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2014.
3 Actualisatie bestemmingsplan buitengebied. Het bestemmingsplan Buitengebied is 20 februari 2014 vastgesteld en ligt vanaf 10 april 2014 gedurende 6 weken ter inzage. Op een aantal onderdelen moet het vastgestelde bestemmingsplan aangepast worden door wijziging van het provinciaal beleid in de provinciale Verordening Ruimte 2014. Er is een plan van aanpak voor deze herziening opgesteld. 
4 Uitvoeren Maashorstmanifest. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is nagenoeg conform planning uitgevoerd. Enkele Maashorstbrede projecten hebben een langere uitvoeringsperiode dan gepland, aangezien deze opgenomen zijn in het project Meer Maashorst (landschap van Allure). 
5 Voortzetten beleid natuurontwikkeling (gedifferentieerd landschap met 'groene longen'). De mogelijkheden voor het nemen van initiatieven passend binnen het natuur en landschapsbeleid worden continue in ogenschouw genomen en daar waar mogelijk ondersteund c.q. uitgevoerd. Dit geldt ook voor de versterking van de stedelijke groenstructuur. 
6 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van het landschapsbeleidsplan. Voor de verdere uitvoering van de projecten uit het landschapsbeleidsplan zijn beperkt middelen voorhanden. Belangrijkste instrument wat nu wordt ingezet, is het stimuleringskader Groen Blauwe diensten. Middels een aanvullende subsidiering vanuit provincie worden particuliere initiatieven hiermee financieel ondersteund. Voor realisatie van Ecologische verbindingszones zijn budgetten voorhanden. Zodra zich mogelijkheden voor grondaankoop voordoen worden deze in samenwerking met het waterschap Aa en Maas aangegrepen.
7 Uitvoeren landschapsinvesteringsregeling De Raad heeft het gemeentelijk beleid landschapsinvesteringsregeling vastgesteld en alle initiatieven worden nu getoetst aan het vastgesteld beleid. In dit beleid worden functies die het buitengebied versterken gestimuleerd in combinatie met een investering in het landschap. 
8 Visie op het buitengebied in overleg met de regio (volksgezondheid in relatie tot Intensieve Veehouderij, Agro en Food). De provinciale Verordening Ruimte is op 18 februari 2014 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De provincie is nu in overleg met de gemeenten wat deze beleidswijzingen op het gebied van veehouderij/volksgezondheid betekenen. De provincie heeft in juli 2014 gevraagd aan gemeenten om een besluit te nemen over het wel of niet aanwijzen van urgentiegebieden gekoppeld aan de provinciale beleidswijziging veehouderij/volksgezondheid. De feitelijke situatie rondom de veehouderij in Uden is in beeld gebracht en voorgelegd aan de  klankbordgroep buitengebied en raadswerkgroep buitengebied.