Verberg het menu

Goed leven en ontmoeten

Ontwikkelingen

Cultureel lef en ondernemerschap

Uden heeft van oudsher veel te bieden op gebied van kunst en cultuur; niet alleen geven bodemvondsten hiervan blijk maar ook bestaande panden als MRK en  Birgittinessenklooster. Deze belangrijke onderdelen worden meer voor het voetlicht gebracht en vooral steeds meer in samenhang gebracht met het totaal wat Uden heeft te bieden.

De kunst- en cultuurinstellingen van Uden samen richten zich met name op onderlinge verbinding. Het kan een interessante economische pijler worden. Kermissen zijn daar maar één onderdeel van, maar een hoog gewaardeerd en geroemd onderdeel. Daarnaast is het zaak om niet alleen het intellect van onze inwoners te ontwikkelen maar ook om alle andere talenten die onze inwoners hebben, zoals creativiteit en handvaardigheid, te stimuleren in hun ontwikkeling. Nieuwe afspraken met bijv. MIK dragen bij aan deze doelstelling.

Gezondheid telt

Uitvoering geven aan plannen van buurtsportcoaches, inclusief de inzet van combinatie functionarissen voor het aanleren van en stimuleren tot gezonde leefstijl.

Goed en veilig verkeer en  vervoer

Het centrum van Uden is een centrum dat snel en comfortabel bereikt kan worden. In het centrum zijn goede voorzieningen beschikbaar om dicht bij de winkels te parkeren. Dit zijn de resultaten van de investeringen in een doelmatig wegennet, waarvoor wij jaarlijks renovatie- en reconstructieprojecten uitvoeren. De ‘U van Uden’, het Busstation en de Leeuweriksweg, maar ook herstraat-en asfalteringswerken in Volkel, Odiliapeel en in de verschillende wijken zijn hier voorbeelden van.
 

Een goede bereikbaarheid van voorzieningen en woongebieden draagt bij aan het comfort en de kwaliteit van de openbare ruimte en zorgen ervoor dat onze inwoners plezierig kunnen wonen. Ook goed en veilig Openbaar Vervoer draagt hier aan bij. De komende jaren zetten wij verdere stappen om het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) efficiënt in te zetten.
 

Daar waar de veiligheid op kruispunten extra aandacht vraagt, worden initiatieven tot verbetering genomen. Zoals bijvoorbeeld aanpassingen van het kruispunt Oude Dijk/Nieuwedijk in Odilliapeel, het kruispunt Velmolenweg/Losplaats en de kruispunten Rogstraat en Rode Eiklaan met de N264 in combinatie met de doortrekking van de Noordlaan naar de N264..
 

Het gebruik van de fiets bevorderen wij door veilige fietsroutes en gratis, bewaakte fietsstallingen. Op het gebied van goed en veilig vervoer blijft Uden in beweging en steeds op weg naar beter. Ook wordt onderzoek naar snelfietsroutes gedaan met routes naar Veghel en Nistelrode/Oss om meer mensen te verleiden om met de fiets naar Uden te komen in plaats van met de auto.

Kwaliteit publieke ruimte

Kenmerkend voor de gemeente Uden is de goede kwaliteit van de openbare ruimte. Hoewel de inrichting, het beheer en onderhoud zijn  ingezet vanuit de gedachte: ‘Sober, maar doelmatig’, is de beleving en uitstraling van de openbare ruimte nog steeds van een hoger niveau. Het biedt gelegenheid voor activiteiten en invulling door bewoners, de bedrijvigheid van ondernemers en de gezelligheid van straten en pleinen. Doordat er altijd wel wat te doen is in Uden, is veel aandacht geschonken aan de aantrekkelijkheid van de openbare ruimte, door intensieve zwerfvuilbestrijding en snel reageren op klachten en verzoeken in wijken en buurten.

Jaarlijks vinden reconstructies en herinrichtingen plaats in Uden, Volkel en Odilliapeel. Hierbij is aandacht voor verbeteringen van de bestaande voorzieningen en indien mogelijk en noodzakelijk, toevoeging van nieuwe elementen. Daarnaast wordt er jaarlijks onderhoud gepleegd aan de kapitaalgoederen (riolering, wegen, groen, openbare verlichting). Dit onderhoudsprogramma wordt elk jaar vastgesteld door het college middels de onderhoud kapitaalgoederen lijst. Het onderhoud wordt uitgevoerd door diverse aannemers. Zij werken op basis van prijsafpraken en deelopdrachten om zo de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te houden. Tevens is de buitendienst van de gemeente elke dag bezig met het onderhoud en beheer van de openbare ruimte. Samenspraak en betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere belanghebbende spelen hierbij een belangrijke en bepalende rol, waarbij het gebiedsgericht-werken een steeds betere invulling krijgt. Onze gemeente is daardoor nog steeds een ‘werkelijk groene parel’ waar het fijn wonen, werken en recreëren  is.

Recreëren in de buitenlucht

Uden is een prachtig groene stad met veel natuur en recreatiemogelijkheden. De Maashorst is een uniek natuurgebied van uitgestrekte bos- en heidecomplexen. Fraaie houtwallen en bouw-en weilanden zorgen voor een afwisselend landschap. Natuurcentrum De Maashorst midden in het bosgebied is de ideale ‘stop’ voor veel fietsers en wandelaars. De Peelrandbreuk is met zijn wijstgronden een veel bezocht landschapsmonument, van waaruit het wandelnetwerk zijn verbindingen legt met recreatieve voorzieningen in de wijken en buurten, zoals het A50-Landschapspark, het Mellepark, het Stadspark en het onlangs gerealiseerde Zuiderpark. Genoeg reden dus om de fiets te pakken of in de wandelschoenen te stappen en te genieten van de Udense natuur en haar vele recreatiemogelijkheden.

Samen de leefomgeving inrichten

Samen met de gebiedsplatforms en onze welzijnspartners zijn wij bezig om voor de kwetsbaren in de maatschappij een goed vangnet te organiseren. Bedoeling is dat iedere inwoner dicht bij huis ‘toegang heeft tot ondersteuning’ als hij of zij het even niet alleen kan of geholpen moet worden om de weg te vinden naar bijvoorbeeld nieuwe dagbesteding wegens verlies van werk of doorbreking en eenzaamheid. Niet alleen de nieuwe ontmoetingscentra spelen hierbij een belangrijk rol maar ook de bestaande plaatsen waar mensen elkaar treffen en waar professionals die in de buurt werkzaam zijn kantoor houden of met elkaar overleg voeren. Hoe meer inwoners de ruimte krijgen om hun eigen ideeën en wensen van sociale cohesie en zorg voor elkaar vorm te geven, des te beter wordt de woonomgeving als leefbaar ervaren.

Participatie, mogen en kunnen meedoen ook als het economisch tegenzit of als je minder mogelijkheden hebt, zijn nodig om je gewaardeerd te voelen. Vandaar het belang dat wij hechten aan initiatieven die bijdragen aan leefbaarheid en participatie, ongeacht of dit ligt op het gebied van groenonderhoud (onderhoud Mellepark), talentontwikkeling of het verlenen van burenhulp door middel van reparaties van goederen en uitlenen van spullen.

Sportief bewegen

We implementeren het sport- en tarievenbeleid en bieden ondersteuning om te zorgen dat er in de breedte toereikend sportaanbod is

Talent ontwikkelen en benutten

Het onderwijs is als gevolg van overheveling van taken ook onderhevig aan verandering. De grootste daarvan is de zorgplicht voor scholen om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, die hulp te bieden maar vooral zo dicht mogelijk in de woonomgeving van dat kind. Onder de noemer Passend Onderwijs ontstaat zo een nieuwe samenwerking tussen onderwijs en begeleiding zodat ouders in hun zoektocht naar ondersteuning niet verder hoeven lopen dan de eerste school van hun keuze. Vanaf daar worden zij geholpen bij het opgroeien en ondersteunen van hun kind. Uiteraard hoort hierbij dat scholen voldoen aan de condities die goed leren mogelijk maken. Duurzaamheid is daarbij van belang, voor zowel klimaat (energiezuinig) maar ook voor de mensen (people) want goede gebouwen dragen bij aan gezonde leef- en leeromgeving.