Verberg het menu

Maximaal meedoen

Ontwikkelingen

Sociale en doelmatige aanpak

Cliënten doorlopen op basis van integrale vraagverheldering (keukentafelgesprek) een traject via Arbeid en Inkomen, Wmo of Centrum Jeugd & Gezin. Op deze manier gaan we van een signaal om hulp naar een plan van aanpak. Het doel is om voldoende vaardigheden op te bouwen en zo een plaats op de arbeidsmarkt te krijgen. Om de toenemende druk op toeslagen te voorkomen wordt invulling gegeven aan het begrip wederkerigheid. Door mensen met een WBB uitkering in te zetten voor vrijwilligerswerk en hun te belonen met een vergoeding vervalt de druk op toeslagen en zetten we in op mobiliteit.

Investeren in meedoen

Cliënten doorlopen op basis van integrale vraagverheldering (keukentafelgesprek) een traject dat gericht is op het verkrijgen van zelfredzaamheid. Vrijwilligerswerk wordt beloond. De MFA's en projecten zoals de fietsenstalling zijn geschikt als werkervaringsplaatsen en het vervullen van een zinvolle dagbesteding.

Iedereen aan het werk

Cliënten doorlopen op basis van integrale vraagverheldering (keukentafelgesprek) een traject dat gericht is op het verkrijgen van voldoende eigen inkomsten. Mensen in ons bestand worden met behulp van de participatieladder (zie onderstaande afbeelding) op een trede gezet, die aangeeft in welke mate zij beschikbaar zijn voor werk.

Voor mensen die kort in de ww zitten en de juiste competenties hebben om weer snel uit te stromen naar de arbeidsmarkt is er een flexpool. Via het project 'de volgende StaPP' worden deze flexpool en het bestand onder de aandacht gebracht van het lokale bedrijfsleven. Het project 'Houden van Talent' moet een nieuwe manier van arbeidstoeleiding opleveren. Verder blijven we onze praktijkcentrums ontwikkelen. Ook nemen we deel aan 5* NOB pact. Dit project biedt diverse subsidie mogelijkheden om mensen op verschillende wijze aan het werk te krijgen. Voor mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt vervuld de IBN een belangrijke rol. Dit jaar zullen er mensen met beperking via het P&ATC aan het werk worden geholpen.

Geen armoede

Voor cliënten wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet via Arbeid en Inkomen met als doel het krijgen van voldoende eigen inkomsten. Arbeidstoeleiding en vrijwilligerswerk met een toeslag moet een aanzet geven tot het bestrijden van armoede.

Schulden voorkomen

We hebben vorm gegeven aan de nieuwe vorm van schuld dienstverlening. Het aantal aanvragen lijkt te stabiliseren en door de nieuwe manier van werken halen we de wettelijke termijnen waarop een aanvraag behandeld moet zijn. Werkloosheid kan een druk leggen op toenemende schuldenlast. Immers afbetalen is moeilijk. Om mensen met schulden te helpen, wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet dat gericht is op het voorkomen van een verdere stijging van de schulden en het verkrijgen van evenwicht tussen inkomsten en uitgaven.

Meedoen door ondersteuning

Meedoen door ondersteuning is niet het overnemen van een probleem, maar samen met inwoners kijken naar wat nodig is om het probleem om te lossen. Met de gebiedsplatforms en onze welzijnspartners geven wij deze kanteling vorm. Dat doen we onder andere met een nieuw werkproces. Bedoeling is dat iedereen die het even niet alleen kan, dicht bij huis toegang heeft tot ondersteuning. Dat geldt niet alleen voor individuele inwoners maar ook voor gezinnen. Een opvallende keuze van de regio Brabant Noordoost, waaronder Uden, is de versnelde overname van de taak ‘ambulante jeugdzorg’ van de Provincie. Op deze wijze zijn wij al veel eerder in staat om ondersteuning te bieden aan gezinnen waardoor vaak de inzet van zwaardere zorg kan worden voorkomen en ouders zich eerder begrepen en gehoord weten. Door bovendien algemene voorzieningen aan te passen aan de wensen en ondersteuningsvragen van onze inwoners, kan met inzet van dezelfde middelen aan meer mensen ondersteuning worden geboden. Hierdoor worden ook mantelzorgers en vrijwilligers ontlast en bieden we tegelijkertijd de mogelijkheid aan vrijwilligers tot nieuwe kansen om hun bijdrage te leveren aan de zorgzame samenleving.

Samen leven

Door het initiatief Udenaar de Toekomst ontstaan veel burger initiatieven. Of het nu gaat om zorg gerelateerde initiateven, projecten op het vlak van duurzaamheid of bedrijfseconomische activiteiten: Udenaren zoeken elkaar op. Vrijwilligers vormen hierbij een belangrijke rol. Maar samenleven betekent ook een beroep kunnen doen op familie, vrienden en buren. Elkaar helpen om de zorgvraag beter te kunnen formuleren en om minder een beroep te hoeven doen op de overheid. Gerichte inzet en samenwerking tussen sociaal werkers en bewoners, onder andere in de gebiedsplatforms, leidt ondanks bezuinigingen tot een gevoel van welzijn. Het ontwikkelen van sociale cohesie is een van onze doelstellingen.