Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de Raad over voortgang van de realisatie in de eerste acht maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/ volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sociale en doelmatige aanpak Indicator Toelichting
1 Het uitwerken en invoeren van de ‘zorg steun structuur‘. Zie ook de rapportage bij Goed leven en Ontmoeten, Samen de leefomgeving inrichten.
2 Het invoeren van keukentafelgesprekken. Het invoeren is al gestart. We zitten dit jaar in de fase van doorontwikkeling om samen met onze ketenpartners te zorgen dat vanaf 1-1-2015 een basisteam operationeel is dat het de hele breedte van het sociaal domein integraal bestrijkt.
3 Het invoeren van het project ‘Houden van Talent’ met werkervaringsplaatsen voor werkzoekenden,waarin niet de functie maar het ontdekken en ontwikkelen van talenten centraal staan. Project is met goed gevolg afgesloten op 3 april jl. De pilot heeft als resultaat dat het in groepsverband trainen van werkzoekenden, door consulenten zelf effectief is. De werkwijze zal de komende periode worden geimplementeerd. Direct na afronding van de pilot is door de Udense ondernemers HoUDen van Administratietalent, Edjoekeet gestart. Het concept wordt de komende periode overgenomen door meerdere ondernemers.
4 Het lokale bedrijfsleven te betrekken bij activiteiten op dit vlak. Ondernemers zijn betrokken, de pilot heeft een aantal ondernemers initiatieven opgeleverd.
5 Het invoeren van een dienstencheque. De gemeente heeft op basis van wettelijke uitspraken besloten geen dienstencheques in te voeren, Deze activiteit is dus stopgezet en hierover zal verder niet meer gerapporteerd worden.
  Investeren in meedoen Indicator Toelichting
1 Uitvoeren van het project 'Houden van Talent'.

Project is met goed gevolg afgesloten op 3 april jl. De pilot heeft als resultaat dat het in groepsverband trainen van werkzoekenden, door consulenten zelf effectief is. De werkwijze zal de komende periode worden geimplementeerd. Direct na afronding van de pilot is door de Udense ondernemers HoUDen van Administratietalent, Edjoekeet gestart. Het concept wordt de komende periode overgenomen door meerdere ondernemers.

2 Het plaatsen van 15 mensen bij P&ATC van IBN. Via de pilot zijn 15 mensen geplaatst en begin dit jaar is de pilot succesvol afgesloten. Het doel was om de arbeidsmogelijkheden van WWB kandidaten in beeld te brengen via het dienstenpakket van P&ATC. Bemiddeling naar werk maakte geen onderdeel uit van deze pilot.
  Iedereen aan het werk Indicator Toelichting
1 Uitstroom bevorderen via arbeidsconsulenten. Regulier werk waarbij o.a. via onderstaande projecten wordt ingezet op meer rendement van deze inzet, zodat de relatief beperkte capaciteit van de afdeling zo veel mogelijk resultaat bereikt.
2 Opzetten en promoten van de Flexpool via het project ‘de volgende STaPP’. T.b.v. de flexpool is een overzicht gemaakt van het klantenbestand dat snel bemiddelbaar is. Het client-matching- en volgsysteem (zoals in de uitzendbranche wordt gebruikt) wordt, in overeenstemming met de regio, aangeschaft en geimplementeerd.
3 Invoering project ‘Houden van Talent’.

Project is met goed gevolg afgesloten op 3 april 2014. De pilot heeft als resultaat dat het in groepsverband trainen van werkzoekenden, door consulenten zelf effectief is. De werkwijze zal de komende periode worden geimplementeerd. Direct na afronding van de pilot is de Udense ondernemers 'HoUDEN van Administratietalent, Edjoekeet' gestart. Het concept wordt de komende periode overgenomen door meerdere ondernemers.

Geen armoede

Voor cliënten wordt op basis van integrale vraagverheldering een traject uitgezet via Arbeid en Inkomen met als doel het krijgen van voldoende eigen inkomsten. Arbeidstoeleiding en vrijwilligerswerk met een toeslag moet een aanzet geven tot het bestrijden van armoede.
Hoe we dit gaan doen leest u in de doelstellingen Sociale en doelmatige aanpak, Investeren in meedoen.

  Schulden voorkomen Indicator Toelichting
1 Ontwikkeling en implementatie techniek keukentafelgesprek. Onderdeel van transities waarin via de lokale pilot 5401 wordt gewerkt aan een zgn. basisteam dat vanaf 1-1-2015 operationeel is en dat het de hele breedte van het sociaal domein integraal bestrijkt. Daarbij is de klantvraag altijd leidend in het proces.
2 Uitbreiding capaciteit vrijwillige begeleiding van cliënten met schuld. De structurele inzet van vrijwillige begeleiding van clienten met schuld wordt ingebed in het sociaal domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd.
  Meedoen door ondersteuning Indicator Toelichting
1 Kanteling van individuele zorg naar collectieve brede welzijnsinstellingen. Regulier werk in het kader van drie transities, inrichten sociale domein, beheersbaar krijgen van budgetten en uitdenken van sturingsmiddelen. Traject heeft geleid tot raadsbesluiten in juli (transformatie AWBZ) en oktober (verordening Wmo, verordening Jeugd en beleidsplan Jeugd). Resterende beleidspunten worden onderdeel van het te actualiseren integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018; deze wordt naar verwachting ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraad van 11 december 2014.
2 Behouden en aantrekken vrijwilligerswerk ter ontlasting van de zorgvraag Regulier werk in het kader van drie transities, inrichten sociale domein, beheersbaar krijgen van budgetten en uitdenken van sturingsmiddelen. Traject heeft geleid tot raadsbesluiten in juli (transformatie AWBZ) en oktober (verordening Wmo, verordening Jeugd en beleidsplan Jeugd). Resterende beleidspunten worden onderdeel van het te actualiseren integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018; deze wordt naar verwachting ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraad van 11 december 2014.
3 Inzetten op een omgeving die bijdraagt aan zelfredzaamheid. Regulier werk in het kader van drie transities, inrichten sociale domein, beheersbaar krijgen van budgetten en uitdenken van sturingsmiddelen. Traject heeft geleid tot raadsbesluiten in juli (transformatie AWBZ) en oktober (verordening Wmo, verordening Jeugd en beleidsplan Jeugd). Resterende beleidspunten worden onderdeel van het te actualiseren integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018; deze wordt naar verwachting ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraad van 11 december 2014.
4 Gerichte inzet van sociaal werk moet aantal vragen om ondersteuning door professionals voorkomen. Regulier werk in het kader van drie transities, inrichten sociale domein, beheersbaar krijgen van budgetten en uitdenken van sturingsmiddelen. Traject heeft geleid tot raadsbesluiten in juli (transformatie AWBZ) en oktober (verordening Wmo, verordening Jeugd en beleidsplan Jeugd). Resterende beleidspunten worden onderdeel van het te actualiseren integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018; deze wordt naar verwachting ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraad van 11 december 2014.
  Samen leven Indicator Toelichting
1 Faciliteren van burgerinitiatief. Beleidskader volgens planning vastgesteld in 2011 voor de periode 2012-2015. Een actualisatie van het integrale participatiebeleid voor de periode 2015-2018 wordt naar verwachting ter besluitvorming voorgelegd in de gemeenteraad van 11 december 2014.
2 Voortzetting van de samenwerking met de gebiedsplatforms. Gebiedsplatforms zijn geinstalleerd. Als gevolg van invoering van de nieuwe Wmo, is de huidige verordening burgerparticipatie getoetst op aansluiting bij de nieuwe Wmo-Jeugdwetverordening, als onderdeel van faciliteren en supporten bij de doorontwikkeling van het van buiten naar binnen werken. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken met inwoners algemeen m.b.t. toetsten van beleidsuitvoering en inspraak bij beleidsontwikkeling. De verordening burgerparticipatie hoeft niet te worden aangepast.