Verberg het menu

Veilig gevoel

Ontwikkelingen


Minder regels

Duidelijke regels zijn een essentieel onderdeel van een veilige leef-, woon- en werkomgeving. De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform. De afgelopen jaren hebben we naar een kritisch oog gekeken naar onze handhavingsregels. Voor dit en volgende jaren geldt dat de huidige regels worden nageleefd. 

Sociaal veilig

Betrokkenheid buurtbewoners handhaven, danwel verhogen door onder andere:

  • Faciliteren van Buurt informatienetwerken (BIN’s)
  • Verder ontwikkelen en faciliteren van Gebiedsplatforms in het kader van vormgeving burgerparticipatie

Veilige woon- en leefomgeving, onder andere door:

  • Inzetten van Buurtbemiddeling en dit onderdeel uit te laten maken van de steunstructuur
  • Versterken van en/of vormgeven van Buurtnetwerk voor de versterking van de sociale cohesie

Veilig door politie en brandweer

Gerichte inzet bij criminaliteit door onder andere:

  • Lokale afspraken tussen de THOR en de politie inzake de inzet publieke domein, in aanvulling op de afspraken vanuit de wet- en regelgeving van de nationale Deelname aan het Regionaal informatie expertise centrum (indicator: jaarverslag RIEC)
  • Brandweerzorg: voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen rampen (ongewijzigd t.o.v. voorgaande jaren)

Veilig uitgaan

  • Cameratoezicht op de Markt en de uitgaansgelegenheden bij de Birgitinessenstraat
  • Uitvoering geven aan de Drank- en Horecawet
  • Handhaving: gezamenlijke inzet van THOR en politie inzake het uitgaansgebied en ten tijde van evenementenVoortgang programma

In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en activiteiten opgenomen. Met deze voortgangsrapportage rapporteren we over de voortgang van de activiteiten in de eerste acht maanden van dit jaar.