Verberg het menu

Voortgang programma

In de Programmabegroting 2014 zijn doelstellingen en acties opgenomen. Met deze rapportage informeren wij de gemeenteraad over voortgang van de realisatie in de eerste drie maanden van het jaar.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning    vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Sociaal veilig Indicator Toelichting
1 Betrokkenheid buurtbewoners handhaven, danwel verhogen via Buurt Informatie Netwerken (BIN's). De Buurt Informatie Netwerken zijn in ontwikkeling. Inmiddels zijn er 9 BIN’s. Voor het BIN is een website ontwikkeld waar naast de gebeurtenissen ook preventietips gemeld die gericht zijn op o.a. woninginbraken en fietsendiefstallen. Daarnaast is het mogelijk om vanuit de website direct een mail te sturen naar de wijkagent.
2 Verder ontwikkelen en faciliteren van Gebiedsplatforms in het kader van vormgeving burgerparticipatie. Gebiedsplatforms zijn geïnstalleerd. Als gevolg van invoering van de nieuwe Wmo,  is huidige verordening burgerparticipatie getoetst op aansluiting bij de nieuwe Wmo- en Jeugdwetverordening  als onderdeel van faciliteren en supporten bij de doorontwikkeling van het van buiten naar binnen werken. Dit heeft geleid tot nieuwe samenwerkingsafspraken met inwoners algemeen m.b.t. toetsen van beleidsuitvoering en inspraak bij beleidsontwikkeling. De verordening burgerparticipatie hoeft niet te worden aangepast.
3 Inzetten Buurtbemiddeling voor verbetering van onderlinge relaties. Buurtbemiddeling wordt uitgevoerd door vrijwilligers, is laagdrempelig en verankert in de sociale omgeving. De regie blijft bij de burger. Effect: herstel van onderling contact en opheldering van misverstanden, waardoor ruimte ontstaat voor wederzijds begrip en respect. Dit product wordt onderdeel van het sociale domein en valt binnen het werkveld van Welzijn. Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd
4 Versterken van en/of vormgeven van Buurtnetwerk voor de versterking van de sociale cohesie. De huidige taken van buurtnetwerk worden vanaf 2015  geïntegreerd in de steunstructuur waarbij de sociaal werkers de eerst aangewezenen zijn voor het realiseren van sociale cohesie. Dit product wordt onderdeel van het sociale domein en valt binnen het werkveld van Welzijn.  Vanaf 2015 wordt hierover niet meer apart gerapporteerd.
5 Uitvoering geven aan het jaarplan 2012 Toezicht en Handhaving openbare ruimte op de volgende onderdelen:
  • Illegale afvalstorting/hondenoverlast
  • Handhaving betaald parkeren
  • Verkeer- en vervoerszaken
  • Winkelcentra en buitengebied
  • Kermissen en evenementen
  • Drank en Horeca
  • Nachtregister
  • GBA controle op het gebied van arbeidsmigranten
  • De rol van gastheer-/vrouw nemen in de publieke ruimte
Momenteel werken wij aan de uitvoering van het jaarplan 2014 Toezicht en Handhaving openbare ruimte. Dit plan is het eerste kwartaal 2014 aangeboden aan de gemeenteraad. Met betrekking tot de resultaten 2014 ontvangt de gemeenteraad het jaarverslag in het 1e kwartaal 2015. De uitvoering van het plan verloopt vooralsnog volgens afspraak.

Minder regels

Wat willen we bereiken?

In 2014 zetten wij deze ambitie voort door te zorgen dat de huidige regels worden nageleefd. Duidelijke regels zijn een essentieel onderdeel van een veilige leef-, woon- en werkomgeving. De handhavers in de openbare ruimte hebben hierin een spilfunctie. Handhavers opereren samen met de politie, ze zijn professioneel en zijn duidelijk herkenbaar aan hun uniform.
In de Programmabegroting 2014 zijn verder geen doelstellingen en acties opgenomen.
 

  Veilig door politie en brandweer Indicator Toelichting
1 Gezamenlijke aanpak op het gebied van georganiseerde criminaliteit. Dit is een doorlopend proces. Dat wil zeggen dat de gemeente Uden samen met partners werkt aan de aanpak van georganiseerde criminaliteit. De beleidsregel BIBOB is aangepast waardoor het mogelijk is om op meerdere terreinen een BIBOB-toets uit te voeren. Binnen de regio Oost-Brabant is de aanpak van georganiseerde criminaliteit een gezamenlijke prioriteiten voor de komende vier jaar.
2 Aanpak criminaliteit & ongewenst gedrag. Door de gemeente Uden wordt met partners veel geïnvesteerd op het gebied van aanpak criminaliteit. Zowel vanuit preventie tot aan nazorg wordt getracht de criminaliteitscijfers te beperken. Verschillende instrumenten zoals veelplegeraanpak, extra toezicht door THOR op fietsendiefstal, winkeldiefstal en zakkenrollerij, worden ingezet om criminele activiteiten te beperken.
3 Brandweerzorg; voorkomen, beperken en bestrijden van branden, brandgevaar, zware ongevallen en rampen (veiligheidsregio). De uitvoering geschiedt door de regionale brandweer. Zie ook de jaarverantwoording van de Veiligheidsregio Brabant Noord.
Daarnaast is er in het voorjaar van 2014 een bestuurlijke oefening rampenbestrijding geweest.
 
  Veilig uitgaan Indicator Toelichting
1 Cameratoezicht op de Markt. Op vrijdag en zaterdag worden de camera’s live uitgekeken. Ook is live uitgekeken tijdens carnaval, WK-evenement en de kermis. Daarnaast wordt ook ten tijde van kerstmis en de jaarswisseling live uitgekeken. 
2 Intensiveren afstemming regelgeving. Voor het jaar 2015-2018 wordt een kadernota integrale veiligheid opgesteld. Hierin wordt aandacht besteed aan de afstemming van de verschillende regelgeving.