Verberg het menu

Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

De algemene dekkingsmiddelen van de gemeente zijn die inkomsten van de gemeente waartegenover geen directe dienstverlening en/of bestedingsverplichtingen staan. Het zijn dan ook vrij besteedbare middelen die jaarlijks worden ingezet ter dekking van de uitgaven op de diverse programma’s.

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

  • De algemene uitkering uit het Gemeentefonds;
  • De opbrengsten van de lokale heffingen;
  • De opbrengst uit deelnemingen (dividend);
  • De rente inkomsten van de reserves en het renteresultaat.

Algemene dekkingsmiddelen 2014

 

Exploitatie-inkomsten

Exploitatieinkomsten Rekening 2012 Rekening 2013 Begroting 2014 Rekening 2014
Algemene uitkering 36.935 36.515 38.002 37.984
Lokale heffingen 7.741 8.402 9.096 8.921
Opbrengst deelnemingen 20 26 20 22
Rente inkomsten 2.941 2.414 1.613 1.710
Totaal ( x € 1.000) 47.637 47.358 48.731 48.638

 

Algemene uitkering

De algemene uitkering wordt ontvangen uit het gemeentefonds. Deze uitkering is gekoppeld aan de uitgaven van het rijk. De verdeling van het geld naar gemeenten vindt plaats op basis van maatstaven. 

Lokale heffingen

Hier wordt een totaalbeeld gegeven van de opbrengsten uit de lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is aan de opbrengsten. Ons inziens betreft het onderstaande heffingen. Dit impliceert tevens dat de heffingen op het gebied van parkeren (gedeeltelijk), afvalstoffen- en rioolopbrengsten geen algemeen dekkingsmiddel zijn, maar expliciet worden aangewend voor uitgaven op betreffende terreinen. In de paragraaf lokale lasten wordt aandacht besteed aan o.a. lokale lastendruk, kwijtscheldingsbeleid e.d..

Specificatie lokale heffingen 2014
Onroerendzaak belastingen 8.353
Opbrengst parkeren (gedeelte) 568
Totaal lokale heffingen 8.921

 

Opbrengst deelnemingen

De opbrengst uit deelnemingen betreft de dividenduitkering van de N.V. Bank Nederlandse gemeenten. 

Rente inkomsten

De rente-inkomsten betreft de zogenaamde bespaarde rente over de eigen reserves en voorzieningen en het renteresultaat. Deze inkomsten zijn de afgelopen jaren gedaald door een verlaging van het rente-omslagpercentage.