Verberg het menu

Monitoring bezuinigingstaakstelling 2014 en verder

In de programmabegroting van 2011, 2012, 2013, 2014 en 2015 zijn zoals bekend diverse bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Niet al die bezuinigingen zijn direct realiseerbaar. Als dat het geval is worden ze als taakstelling opgenomen.

Extra aandacht voor deze bezuinigingsmonitor

Met de 4 keer per jaar opgestelde monitor houden we de voortgang van de realisatie van deze bezuinigingstaakstellingen continu in de gaten. De monitor wordt opgenomen in alle producten uit de planning en controlcyclus te weten; de Begrotingsnotitie, de Programmabegroting, de Bestuursrapportage en tenslotte de Programmarekening.

Het realiseren van de bezuinigingstaakstellingen volgens planning is zeer belangrijk. Het niet realiseren in enig jaar betekent immers dat er direct een dekkingstekort ontstaat in de exploitatie en dat er dus een financieel alternatief gezocht moet worden. In de jaren 2012 t/m 2014 is in totaal € 1.019.000 (PDF, 54.5 kB)om moverende redenen niet volgens planning gerealiseerd. Deze toelichting is opgenomen in de financiele afwijkingenrapportage van desbetreffende Bestuursrapportages. De algemene reserve vrij besteedbaar is aangewezen ter dekking van het ontstane tekort.

Tabel opgenomen en gerealiseerde bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn de bezuinigingstaakstellingen zoals opgenomen in Programmabegroting 2015 (€ 352.706 in 2018) verwerkt. Dit brengt het totaal aan te realiseren bezuinigingen ( m.i.v. 2018) op € 6.9 miljoen. Van dit bedrag is momenteel bijna € 6 miljoen (m.i.v. 2018) gerealiseerd. Wij verwachten dat deze bezuinigingen op termijn ook bijna allemaal daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden. Met een derde lijn in de tabel hebben we die prognose ter verduidelijking opgenomen.

Begrote en gerealiseerde bezuinigingen

Gerealiseerde bezuinigingen in 2014

In 2014 is vier keer de bezuinigingsmonitor geactualiseerd.

  • In de 1e rapportage 2014 is een bedrag van € 857.390 gerealiseerd in 2014 ( € 1.025.340 in 2018). 
  • In de 2e rapportage 2014 is een bedrag van € 97.171 gerealiseerd in 2014 ( € 159.382 in 2018). 
  • In de 3e rapportage 2014 is een bedrag van € 214.000 gerealiseerd in 2014 (€ 198.000 in 2018). In de 3e rapportage 2014 is een bedrag van € 317.039 gemeld als niet gerealiseerd in 2014 (€ 4.000 in 2018)
  • In deze programmarekening (4e rapportage) 2014 wordt een bedrag van € 47.100 gerealiseerd in 2014 (€ 757.830 in 2018).

Schematisch ziet de monitor voor het jaar 2014 er als volgt uit:

gerealiseerde bezuinigingen

Nog te realiseren bezuinigingen na deze 4e monitor 2014

Zoals vermeld resteert er na deze monitor nog een bezuinigingstaakstelling van ca € 900.000. Een specificatie van dit bedrag treft u hier (DOCX, 20.1 kB). Deze taakstelling kunnen we ook gefaseerd weergeven:

Fase 0 betekent dat er nog geen actie is opgestart om de bezuiniging te realiseren. Fase 1 geeft aan dat de definiëring van de bezuinigingstaakstelling loopt.

In 'Fase 2' is de te nemen maatregel om de bezuiniging te realiseren gedefinieerd en ook gecommuniceerd met de eventuele direct betrokkenen. De bezuiniging is echter nog niet gerealiseerd.

Onderwijstaakstellingen

Niet in de monitor opgenomen maar wel ter informatie in beeld gebracht, de taakstellingen op onderwijs (ca € 860.000 structureel).  Door het wegvallen van taken en verantwoordelijkheden rond onderwijs zijn gemeenten gekort op de algemene uitkering.  

Onderwijstaakstellingen 2015 2016 2017 2018
Taakstelling onderwijs a.g.v. overheveling verantwoordelijkheid naar schoolbesturen van buitenonderhoud en aanpassing scholen primair en speciaal onderwijs 339.000 331.000 326.000 318.000
Taakstelling onderwijs a.g.v. algemene korting Gemeentefonds wegens landelijke onderbesteding onderwijshuisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs 524.221 530.489 527.220 540.220
TOTAAL 863.221 861.489 853.220 858.220

 

Niet comform planning te realiseren bezuinigingen 2015 en verder

De bezuinigingsmonitor is inmiddels geworden tot een continious reporting tool. Altijd volledig bijgewerkt met de laatste besluitvorming en stand van zaken van de realisatie. Daarom nemen we nu in deze jaarrekening ook een doorkijk op van 2015 en verder. Een aantal bezuinigingen zullen in 2015 niet volgens planning gerealiseerd kunnen worden. De oorzaak hiervan en de financiele gevolgen nemen we op in het basisbeeld van de Begrotingsnotitie 2016. 

  2015 2016 2017 2018
nr 69 Maximalisering kostendekkendheid van de Waboleges   25.000      
nr 56 Verlaging subsidie GGD 75.000      
nr 16 Electriciteitsbesparing complexen 18.500 18.500 18.500 18.500
nr 45 Alle leges kostendekkend maken 6.750      
nr 4 Formatie afdeling Publiekszaken 60.000 60.000    
nr 5 Personele bezetting SO 25.000      
  210.250 78.500 18.500 18.500