Verberg het menu

Financiën op orde houden

Bezuinigingen

Door de aanhoudende economische recessie heeft de gemeente in 2013 een nieuw pakket van € 3.7 miljoen  aan bezuinigingsmaatregelen opgesteld. De recessie had namelijk een direct gevolg voor het overheidstekort (meer dan 3%), waardoor ook alle gemeenten wederom fors moesten bezuinigen. In de tweede ronde is vooral ingestoken op kansen voor de langere termijn en het genereren van meer inkomsten.

Een gedeelte (€ 1,9 miljoen in begroting 2014 en € 393.000 in begroting 2015) van deze bezuinigingen is nu ingezet om een meerjarig sluitende begroting aan te bieden aan de raad. Dit betekent dat ondanks het stijgen van de werkloosheid, de vergrijzing, de rijksbezuinigingen en de tegenvallende resultaten van het grondbedrijf, de gemeente Uden (meerjarig) financieel gezond is. Een van de manieren om hier grip op te houden, is scherp in beeld te hebben welke risico’s we kunnen lopen in relatie tot ons weerstandsvermogen.

Doorontwikkeling financieel beleid

In 2014 is het beleid rond risicomanagement geactualiseerd. In dit beleid is ons systeem op risicobeheersing, de risicohouding en de wijze waarop wij grip houden op de risico's in relatie tot ons weerstandsvermogen opgenomen.

Met ingang van dit jaar hebben we naast het sturen op een sluitende meerjarenbegroting en het risicomanagement een nieuwe pijler toegevoegd aan ons financieel beleid. Dat is sturen op onze schuld. Door de aanhoudende recessie en de noodzaak om toch de juiste investeringen te blijven doen die goed zijn voor Uden, is onze schuld namelijk toegenomen. De komende jaren willen we vooral ook inzetten op afbouw van die schuldpositie, zodat er weer een goede balans komt tussen rente, aflossingen en vrij besteedbare middelen.

Realisatie in één oogopslag

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Financiën op orde houden   Toelichting
1 Structurele lasten worden gedekt door structurele baten. De meest actuele meerjarenraming maakt onderdeel uit van de Programmabegroting 2015-2018. Die meerjarenraming is structureel sluitend.
2 Systeem van risico-management opzetten waarbij gekwantificeerd en in relatie gebracht worden met de weerstandscapaciteit. Risicomanagement heeft een prominente plek binnen onze organisatie en komt in al onze P&C producten aan bod. Ons weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een ratio (weerstandscapaciteit/risico’s). Deze ratio wordt gebruikt als sturingsinstrument. Daarnaast bewaken we nauwlettend onze vermogenspositie. Zowel de weerstandsratio als de vermogenspositie zijn belangrijke pijlers bij de bepaling van onze financiële positie. Met ingang van dit jaar is daar als belangrijke pijler bijgekomen het sturen op onze schuldpositie.
3 Lastendruk niet verhogen met uitzondering van inflatie. Het College en de Raad hebben dit standpunt nog steeds vast weten te houden. De lastendruk is alleen gecorrigeerd met het percentage voor prijsontwikkeling.
4 Mogelijkheden onderzoeken voor doordecentralisatie van de middelen voor onderwijshuisvesting. Inmiddels zijn plannen voor nieuwbouw van het Udens College (m.n. locatie Schepenhoek) in voorbereiding. Hiervoor is in Programmabegroting 2014 ook financiële ruimte voor vrij gemaakt. Het Rijk heeft de gemeentelijke taken rond onderwijshuisvesting en het buitenonderhoud Primair onderwijs (PO) en Speciaal onderwijs (SO) overgeheveld naar de schoolbesturen. Voor Uden betekent dit een korting op de algemene uitkering van € 858.000. Dit bedrag wordt met ingang van 2015 als taakstellende bezuiniging opgenomen in de bezuinigingsmonitor. De raad wordt op die manier periodiek geïnformeerd over de voortgang van de concrete invulling van deze taakstelling.
5 Ontwikkeling van een adequate Planning & Controlcyclus gericht op transparante sturing en verantwoording. Al onze planning & control producten zijn volledig digitaal. Ons streven is om deze producten continue te verbeteren. Dit doen wij in samenspraak met het audit-comité en de raad. Wij zien de raad als onze belangrijkste stakeholder. Met de introductie van een nieuwe website is deze lijn van presenteren ook doorgezet naar onze P&C-producten.  
6 Efficiënt budgetbeheer. Afgelopen jaar zijn twee (financiële) afwijkingenrapportages aan de raad gepresenteerd. Deze rapportages geven aan dat we kunnen spreken  van adequaat budgetbeheer. De bezuinigingsmonitor wordt 4 keer per jaar opgesteld en gerapporteerd aan de raad. 

Realisatie 2014 in kengetallen

  2012 2013 2014
Goedkeurende controleverklaring voor getrouwheid en rechtmatigheid
Prognose Voor beide een goedkeurende controle verklaring Voor beide een goedkeurende controle verklaring Voor beide een goedkeurende controle verklaring
Werkelijk Gerealiseerd Gerealiseerd Gerealiseerd

Informatiebron: Controleverklaring van de externe accountant

                

  2012 2013 2014
Weerstandsratio tussen 1 en 2
Prognose Zowel de incidentele als structurele weerstandsratio tussen 1 en 2 Zowel de incidentele als structurele weerstandsratio tussen 1 en 2  Weerstandsratio tussen 1 en 2
Werkelijk

structureel ratio 0,56

incidenteel ratio 1,77

Structurele ratio 0,63

Incidentele ratio 2,03

Weerstandsratio 2,10

* op basis van de in 2014 vastgestelde nota weerstandsvermogen en risicobeheersing is de splitsing tussen incidenteel en structureel weerstandsvermogen opgeheven. De risicohouding is niet veranderd wat betekent dat de doelstelling is om de weerstandsratio tussen 1 en 2 te houden.