Verberg het menu

Naar een nieuw evenwicht

De bezuinigingen van de Rijksoverheid zijn de laatste jaren van grote invloed op de gemeentelijke begroting. Sinds 2013 heeft de gemeente gewerkt aan het samenstellen van een pakket bezuinigingsvoorstellen. Dit pakket heeft geleid tot concrete bezuinigingen die de komende tijd uitgevoerd gaan worden. Om de voortgang te volgen is hiervoor een monitorsysteem ontwikkeld. Omdat er nog geen duidelijk beeld is van nog verdergaande bezuinigingen door het Rijk, is een aantal bezuinigingsvoorstellen nog niet geconcretiseerd. Deze voorstellen zijn benoemd, maar worden het komend jaar nog onderwerp van de besluitvorming.

Sluitende begroting

Duidelijk is dat de meerjarenbegroting van de gemeente Uden sluitend is. De afgelopen jaren is er evenwicht ontstaan in verantwoord investeren en het op een realistische wijze uitvoeren van bezuinigingen.

Realisatie in één oogopslag 

 opgestart/volgens planning   vertraging/afwijking    nog niet opgestart

  Naar een nieuw evenwicht   Toelichting
1 Zorgvuldig bezuinigingsproces opstarten met burgers, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Ter voorbereiding van de programmabegroting 2014 is een zorgvuldig bezuinigingsproces doorlopen. In totaal werd er voor € 3,7 mln aan voorstellen gedaan. Uiteindelijk was een pakket van € 1,9 mln voldoende om de programmabegroting sluitend te krijgen. Om de programmabegroting 2015 eveneens sluitend te kunnen aanbieden was het noodzakelijk om nog een aantal bezuinigingsvoorstellen door te voeren. Hierbij is geput uit de beschikbare reservelijst. Concreet gaat het hierbij om een bedrag van € 393.000 structureel. Deze bezuinigingen bestaan uit het verminderen van de uitgaven. Het brengt geen extra kosten met zich mee voor onze inwoners en bedrijven. Veel van de bezuinigingsposten hebben betrekking op het afromen van overtollige subsidies. Verder zijn in lijn met het nieuwe coalitieprogramma, de budgetten voor stadspromotie en citymarketing herschikt.  
2 Temporiseren of heroverwegen van geplande investeringen. Kijkend naar programmabegroting 2015, dan verwachten we ruim € 10 miljoen aan investeringen nog niet af te kunnen ronden. Diverse factoren bepalen of geplande investeringen ook daadwerkelijk conform planning verlopen. Een voorbeeld van een investering temporiseren is de nieuwbouw Udens College. Die uitgaven verwachten we eerst in 2016 te doen.
3 Onderzoek doen naar nieuwe inkomstenbronnen. In het project “Bezuinigingen” is ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om meer inkomsten te verwerven. Deze maatregelen zijn opgenomen in het pakket van bezuinigingen dat aan de Raad in 2013 is aangeboden.
4 Interactieve ontwikkeling visie ‘Hoe moet Uden er in 2020 uitzien?” met de gemeenteraad. De visie 2020 is midden 2012 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Diverse werkgroepen zijn aan de slag gegaan met uitwerking van ideeën. Denk hierbij aan permacultuur, Mellepark en het symbolisch planten van het nieuwe Prilleke in maart 2013. Op initiatief van de raad is op 4 oktober 2014 de G1000Uden georganiseerd. Een bijeenkomst van en door Udenaren. De beste ideeëen van die dag worden nu verder uitgewerkt.
5 Ontwikkeling en uitvoering citymarketing.

Citymarketing is vanaf 2012 actief en zichtbaar onder aanvoering van een citymarketeer. In deze eerste periode is het concept ‘hier hOUDEN we van’ geïntroduceerd en geladen, waarbij de focus lag op het enthousiasmeren van publiek en ondernemers. Inmiddels heeft de website hierhoudenwevan.nl 7.000 gebruikers per maand en een actuele agenda met meer dan 500 items. Via Social Media worden maandelijks meer dan 1100 mensen bereikt. In 2014 hebben er acties plaatsgevonden als de actiekalender Uden on Ice (500 krassers per dag), de valentijnsactie in Uden en regio, 24uurUden en koppeling met de promotie van Uden
L!VE (muziekfestijn).

Realisatie 2014 in kengetallen

Burgertevredenheidsscore voor participatie (uit 2-jaarlijkse burgerpeiling) is minimaal een 6.
  2011 2012 2013 2014
Prognose 6 Geen burgerpeiling 6 6
Werkelijk 5.8 Geen burgerpeiling 5.7 *

In 2014 is er geen onderzoek in het kader van waarstaatjegemeente geweest. Er is wel een eigen onderzoek naar klanttevredenheid gehouden. Hieraan hebben ruim 800 personen deelgenomen. Het cijfer klanttevredenheid algemeen is 8,7.