Verberg het menu

Analyse op hoofdlijnen - Dienstbare en betrouwbare overheid

DIENSTBARE  EN BETROUWBARE OVERHEID     € 325.000 V

Bestuursorganen €102.000 V
In 2014 heeft de Rekenkamercommissie geen opdracht vanuit de Raad gekregen om een onderzoek in te stellen. Hierdoor is het hiervoor beschikbare budget niet benut, hetgeen een incidenteel voordeel van € 46.000 geeft.    
Aangezien een voormalige wethouder een nieuwe dienstbetrekking heeft gevonden, vervalt diens recht op wachtgeld. Hierdoor kan de voorziening om te kunnen voldoen aan toekomstige wachtgeldverplichtingen voor dit deel vrijvallen. Dit geeft een voordeel van € 98.000 (incidenteel).    
In 2014 zijn een paar unieke herdenkingen (niet jaarlijks terugkerend) geweest die bijdragen vanuit de gemeente hebben ontvangen, zoals de herdenking 100 jaar Vluchtoord, herdenking Market Garden en de Udense Musical.  Dit resulteert in een overschrijding ad. € 15.000.    
In 2014 is het Besluit harmonisering en modernisering decentrale politieke ambtsdragers in werking getreden. Hierdoor zijn o.a. de vaste onkostenvergoedingen van de raadsleden verhoogd, hetgeen een negatief effect ad. € 10.000 in de exploitatie laat zien. Daarnaast is het gevolg van dit besluit hogere salariskosten voor o.a. wethouders. Dit leidt tot een nadeel van € 17.000.    
Verkiezingen €20.000 V
In 2014 zijn 2 verkiezingen geweest. Hiervoor was de primitieve begroting aangepast. Uiteindelijk blijkt er een effficiencyvoordeel te zijn. Het voordeel zit voornamelijk in de voorbereiding (voordeel € 20.000).    
Onroerende zaakbelastingen €-113.000 N
Op basis van de concept jaarrekening BSOB kan geconcludeerd worden dat de BSOB 2014 afsluit met een voordelig exploitatieresultaat ad. € 62.000. Dit wordt met name veroorzaakt door de meeropbrengsten van dwangbevelen en aanmaningen. 
Als gevolg van o.a. de economische recessie en een te rooskleurige inschatting van de aangepaste prognose o.b.v. de aanslagen 2013, blijven de inkomsten in 2014 achter. Conreet betekent dit een nadeel van in totaal 175.000 euro.
   
Treasury € 396.000 V
Door de verfijning van ramingen en een betere aansluiting op de kostentoerekening van kostendekkende producten zijn de afwijkingen t.o.v. de meerjarenbegrotingen afgenomen. Deze optimalere toerekening van kosten leidt in 2014 incidenteel tot een voordeel van € 396.000. In 2015 zal o.b.v. besluitvorming van de kostendekkendheidsonderzoeken, de doorrekening van de groot-onderhoudsfondsen, het meerjarenperspectief grondbedrijf en de doorlichting van de kostentoerekening in het kader van de op handen zijnde vennootschapsbelastingplicht de laatste mutaties worden verwerkt, zodat de dan resterende stelpost naar verwachting kan worden opgeheven.    
Diverse kleinere afwijkingen op producten per saldo €-80.000 N