Verberg het menu

Bouwen naar behoefte

Het Ontwikkelingsprogramma Uden Bouwt! heeft een langjarig karakter en loopt door tot en met 2030. Het is een dynamisch programma waarmee we zoveel als mogelijk voorzien in de woonbehoefte. In het Ontwikkelingspprogramma Uden Bouwt! prioriteren we projecten met als doel deze beter te faseren, gedoseerd op de markt te brengen en de beschikbare capaciteit gericht in te zetten.

Als gevolg van de crisis op de woningmarkt is het aantal in aanbouw genomen woningen de afgelopen jaren achtergebleven op de prognose. Medio 2013 heeft de woningmarkt haar bodem bereikt. In 2014 hebben we geconstateerd dat er sprake is van toenemende belangstelling voor zowel bouwkavels als nieuwbouwwoningen. Die stijgende belangstelling wijst erop dat de markt weer in beweging komt. Aangezien de woningbouwontwikkeling met een vertraging van ongeveer 8 maanden reageert op ontwikkelingen in de woningmarkt, kan eind 2014/begin 2015 het eerste herstel van de woningbouw zichtbaar worden. 

Het is ons doel om de komende jaren het woningaanbod af te stemmen op de huidige en toekomstige behoefte (zowel bestaande bouw als nieuwbouw). Om de richting van toekomstige woningbouwontwikkelingen te bepalen, hebben we in de eerste helft van 2014 een woonwensenonderzoek uitgevoerd. De onderzoeksresultaten hebben we in de tweede helft van 2014 per kern teruggekoppeld. Eind 2014 zijn we, samen met inwoners uit de verschillende kernen, gestart met het vertalen van de woonwensen naar woningbouwprioriteiten. We verwachten in de eerste helft van 2015 de woningbouwprioriteiten (per kern) voor de korte en lange termijn inzichtelijk te hebben. Deze woningbouwprioriteiten bepalen de richting van toekomstige woningbouwontwikkelingen.

Met betrekking tot de huisvesting van arbeidsmigranten hebben we eind 2014 een algemeen beleidskader opgesteld. In 2015 werken we dit beleidskader verder uit in uitvoeringsregels.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Bouwen naar behoefte   Toelichting
1 Bouwprogramma uitvoeren en continueren projectbureau. De verkoop van nieuwbouwwoningen en kavels is als gevolg van de crisis op de woningmarkt teruggevallen. We constateren dat er in 2014 sprake is van toenemende belangstelling voor zowel kavels als nieuwbouwwoningen. We verwachten dat deze lijn zich positief ontwikkelt.
2 Uitvoeren prestatieafspraken Area. In 2013 zijn strategische en operationele (op uitvoering gerichte) prestatieafspraken vastgelegd en ondertekend. We monitoren per halfjaar de voortgang van de prestatieafspraken.
3 Zoeken naar nieuwe woonvormen. Dit is integraal onderdeel van besprekingen met ontwikkelaars en woningcorporatie over de ontwikkeling van projecten. Samen met de woningcorporatie bekijken we de mogelijkheden om tijdelijk(e) woonvormen te realiseren.
4 Herstructurering sociale woningbouw. Er vinden gesprekken met Area plaats inzake herstructurering. We verwachten in 2015 concrete voorstellen.
5 Actualisatie bestemmingsplannnen kernen Volkel, Odiliapeel en bedrijventerreinen. Alle plannen zijn voor 1 juli 2013 vastgesteld.
6 Voortzetting Starterslening.

We hebben de Starterslening in 2014 voortgezet. In 2014 zijn er 27 Startersleningen afgesloten. In de eerste helft van 2015 heroverwegen we de Starterslening.

7 Revitalisering woonwijken. De gesprekken met de woningcorporatie over de aanpak en planning van de herstructureringsopgave zijn gaande, zie ook nummer 4.
8 Vergunningverlening inrichten op basis van de Wabo. De Wabo-processen zijn adequaat ingericht en er wordt conform gewerkt.
9 Verkorten procedure vergunningaanvragen. De verkorte Wabo-procedures worden gehanteerd.

Realisatie 2014 in kengetallen

Aantal woningen per jaar
 
Prognose 2011 2012 2013 2014
  250 woningen 250 woningen 100 woningen 100 woningen
Werkelijk 189 woningen 154 woningen 87 woningen 67 woningen

Toelichting: De prestatie indicator betreft het aantal woningen dat per jaar in aanbouw is genomen. Als  gevolg van de crisis op de woningmarkt is het aantal in aanbouw genomen woningen teruggevallen. Ondanks dat de woningmarkt in het geheel in 2013 haar dieptepunt bereikt heeft, is het in 2014 nog te vroeg om het herstel van de woningmarkt terug te zien in het aantal in aanbouw genomen woningen. De verwachting is dat dit herstel in 2015 zichtbaar wordt.