Verberg het menu

Koploper in duurzaamheid

Ondersteunen van duurzame initiatieven

Duurzame initiatieven zoals de energiecoöperatie Energie Uden, Lokale Agenda 21, Stichting Fairtrade, Uden doet duurzaam, G1000 energieneutraal/afval en commissie MVO-ReVUS zijn op uiteenlopende wijze ondersteund. De energiecoöperatie heeft verschillende energiecafé's, de warme truiendag en een zonnepanelenproject georganiseerd. Daarnaast is gestart met het project Buurkracht om in gezamenlijk verband woningen te isoleren. De Stichting Fairtrade heeft haar doelstellingen bereikt en de titel Fairtradegemeente verworven. Binnen 'Uden doet duurzaam' zijn een zestal organisaties actief in het bevorderen van samenwerking tussen Udense organisaties die zich met duurzaamheid bezig houden. Er is o.a. gezamenlijk aandacht besteed aan de Dag van de Duurzaamheid op 10 oktober.

Faciliteren van burgers bij duurzaamheidsmaatregelen

Met de energiecoöperatie wordt samengewerkt in het project Buurkracht en het project Aenergiek50, die zich richten op het energiezuiniger maken van eigen woningen in Uden.
Voor Aenergiek50 heeft de coöperatie een bijdrage verworven van de provincie en werkt hierin samen met de coöperatie in Boekel.
Wij hebben een start gemaakt met het actief promoten van de landelijke energiebespaarlening. Deze aantrekkelijke lening is bestemd voor eigen woningbezitters die hun woning energiezuiniger willen maken. Wij zullen onderzoeken of een eigen gemeentelijke duurzaamheidslening ingesteld kan worden.

Circulaire economie als leidend principe

We zijn in gesprek gegaan met het Repair Café, de Solidariteitswerkplaats, IBN en Uden Wereldwijd om te onderzoeken hoe we producthergebruik uit huishoudelijk afval kunnen verbeteren (Circulaire economie). Deze organisaties zijn nu met elkaar in gesprek en zullen met voorstellen komen. Het anders gaan denken over afval is mede door G1000 in een stroomversnelling gekomen. Afval (kosten) wordt steeds meer gezien als grondstof (opbrengst).

Gemeente geeft zelf het goede voorbeeld

Om het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (hierna MVO) nog beter te verankeren in de eigen organisatie nemen wij deel aan MOVUS (Maatschappelijke Ondernemers Veghel, Uden, Schijndel), een groep van 11 ondernemers die zich ten doel hebben gesteld om MVO binnen hun eigen organisaties te bevorderen.

Voor het verduurzamen van de bedrijventerreinen zijn wij in gesprek gegaan met een aantal stakeholders zoals SBBU, Energie Uden en UOV de Kring om gezamenlijk haalbare initiatieven te onderzoeken.

De gemeente bereidt zich voor op een toekomst waarbij huishoudelijk afval meer recycled of hergebruikt wordt. De huidige afvalinzameling is onder de loep genomen en inwoners/organisaties zijn gevraagd om mee te denken hoe deze te verbeteren.

De nieuwe milieustraat is dusdanig ingericht dat inwoners hun afval makkelijker kunnen scheiden en meer afval gescheiden kan worden. Er zijn afspraken gemaakt om het transport duurzamer uit te voeren (schone motoren, efficiëntere logistiek) en materiaalhergebruik te bevorderen. Naast een duurzamere  inrichting, logistiek en verwerking, wordt de milieustraat ook ingezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden tot werk.

Faciliteren van initiatieven voor het opwekken van duurzame energie, produceren van duurzaam voedsel en hergebruik van grondstoffen

Energiecoöperatie 'Energie Uden' onderzoekt de mogelijkheden voor het realiseren van grootschalige opwek van duurzame energie. Wij faciliteren de coöperatie hierbij en overwegen het dak van het gemeentehuis hiervoor beschikbaar te stellen. Verder hebben wij een innovatief project van Ecovat, een Udense ondernemer voor opslag van duurzame energie, ondersteund.

Duurzaamheidsagenda

Het werken aan een duurzame samenleving is een ambitieuze en brede opgave. Door Udenaar de toekomst, G1000 en ondernemers is aangegeven dat de thema’s energie, afval en MVO op dit moment de belangrijkste onderwerpen zijn. Hier zal dan ook de komende bestuursperiode het accent op gelegd worden.

Welke ambitie we ons concreet gaan stellen en in welke rolverdeling, willen we samen met onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen gaan bepalen. Vanuit de G1000 en energiecoöperatie is “Energieneutraal in 2035” de ambitie. Voor afval richten wij ons op 85% materiaalhergebruik uit het ingezamelde huishoudelijk afval. De principes van de Circulaire Economie (Cradle2Cradle, bio-based, ruil- en deeleconomie e.d.) zijn voor ons de leidende principes.

In het voorjaar zullen een aantal inspirerende bijeenkomsten worden georganiseerd met als resultaat een gezamenlijke agenda voor een duurzaam Uden.

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Koploper in Duurzaamheid   Toelichting
1 Uitwerken nieuwe woonwijk met woningen die zelf energie leveren. De mogelijkheden van duurzaam bouwen worden bij potentiële bouwers/bewoners van Park Maashorst onder de aandacht gebracht en zij worden eventueel begeleid bij de uitwerking hiervan.
2 Stimuleringsregeling voor burgers op gebied van duurzaamheid (Vlagheidefonds). Uden neemt deel aan het Vlagheidefonds. Het fonds wordt financieel niet meer aangevuld.
3 Uitvoeringsprogramma bij duurzaamheidsbeleidsplan uitvoeren.

Het programma is in 2014 afgerond.
- Nieuwe oplaadpunten zijn voorbereid
- Burgerinitiatieven zijn ondersteund/ gefaciliteerd

In 2015 wordt een nieuwe duurzaamheidsagenda opgesteld.

4 Uitvoeren duurzaamheidstoets (GPR) bij bouwaanvragen. Er is een nieuw dubo-convenant van kracht in onze regio. Het convenant is in de organisatie geïmplementeerd en wordt door partijen uit de regio nagestreefd.
5 Energiezuinige gemeentelijke gebouwen (incl. zonnepanelen). De zonnepanelen-installaties voor de Nieuwe Pit, de Balans en de gemeentewerf zijn gerealiseerd.
6 Duurzaam onderhoud plegen. In 2014 is bij wijze van proef in een deel van Uden geen chemische onkruidbestrijding op verhardingen toegepast. 
7 Duurzame ontwikkeling op afvalgebied, concreet afval verwerken in biomassacentrale. Deze activiteit verloopt volgens planning. De Raad heeft ingestemd met de uitbreiding van o.a. een biomassacentrale van Peka Kroef. De ontwikkeling ligt op schema.
8 UItvoeren afvalvisie. De regionale aanbestedingen voor het verwerken van restafval en sorteren/vermarkten van kunststofafval zijn afgerond. De milieustraat is gebouwd, social return wordt toegepast, meer afval wordt gescheiden. Het onderzoek in As50 verband om op afvalgebied intensiever te gaan samenwerken, zal na aanbestedingen weer worden opgepakt. Voor Uden is een afvalvisie in ontwikkeling waarbij burgers zijn betrokken hierover mee te denken. 

 

Realisatie 2014 in kengetallen

In 2015 wordt 60% van het totaal aan huishoudelijk afval nuttig toegepast
  2011 2012 2013 2014
Prognose 60% in 2015 60% in 2015 55% in 2015 60% in 2015
Werkelijk 54% 53% 54% 55%

In 2010 is met de regiogemeenten gestart om gezamenlijk een afvalvisie Noordoost-Brabant te ontwikkelen met ambities en doelstellingen. Met de ontwikkeling en uitwerking is begin 2013 gestopt vanwege ontwikkelingen om met een beperkter aantal regiogemeenten (As50) samen te werken. Uden is vervolgens zelf gestart om tot een afvalvisie te komen in samenspraak met betrokken partijen. Door het ontbreken van een visie en hoe te behalen zijn weliswaar kleine wijzigingen doorgevoerd, maar nog onvoldoende om 60% scheiding te behalen. Om dit doel te kunnen bereiken zijn grotere wijzigingen in afvalinzameling nodig, uitgewerkt in een afvalvisie. 
Dit voorjaar komt een voorstel naar het bestuur hierover.