Verberg het menu

Versterken buitengebied

De ontwikkelingen in het buitengebied zijn vooral gericht op de thema’s volksgezondheid in relatie tot veehouderij, natuur, food, vrijetijdseconomie en ruimtelijke kwaliteitsverbeteringen.

Op 20 februari 2014 is het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld door de raad. Vervolgens is er in 2014 een verweerschrift geschreven naar aanleiding van de beroepszaken. Het verweerschrift ligt nu ter afhandeling bij de Raad van State.
De provincie heeft in juli 2014 aan gemeenten gevraagd een besluit te nemen over het wel of niet aanwijzen van urgentiegebieden, gekoppeld aan de provinciale beleidswijziging veehouderij/volksgezondheid. Het advies van het college is om geen urgentiegebieden aan te wijzen, maar andere instrumenten in te zetten om zorgvuldige veehouderij na te streven, Dit advies wordt 9 april 2015 ter vaststelling aan de Raad voorgelegd.

In 2014 is een plan van aanpak geschreven, door een partiële herziening van het bestemmingsplan buitengebied 2013, om de provinciale Verordening 2014 uit te werken. Thema’s die centraal staan in de Verordening Ruimte 2014 zijn veehouderij, volksgezondheid en maatschappelijke dialoog. Het plan van aanpak is besproken in de klankbordgroep en behandeld door college en raad. In 2015 wordt de nota van uitgangspunten voor de partiële herziening aan de raad voorgelegd en wordt gestart met het maken van een ontwerp bestemmingsplan.

De feitelijke situatie rondom de veehouderij in Uden is in beeld gebracht en voorgelegd aan de klankbordgroep buitengebied en raadswerkgroep buitengebied. In 2015 zet de trend zich voort dat er meer agrarische bedrijven stoppen en er meer ruimte komt voor nieuwe economische dragers/vrijetijdseconomie in het buitengebied.

Een belangrijke ontwikkeling in deze komt voort uit het project Meer Maashorst. Voor Uden is hiervan het programma Dynamische landschap Uden van belang, waar naast diverse private projecten (waarvoor de betrokken ondernemers zelf verantwoordelijk zijn, zoals Bernhoven, Fitland, Vila d’Arto, IBN en Hutten), ook het gemeentelijk project 'Beter Bewegen ' onderdeel van uit maakt. Hierbij gaat het om de landschappelijke kwaliteitsverbetering in het gebied gelegen tussen de natuurkern en de Noordelijke rondweg om Uden die Beter Bewegen mogelijk moet maken.

Samen met de private projecten wordt hiermee een belangrijke invulling gegeven aan onze ambitie om het Zorgpark in Uden-Noord uit te laten groeien tot het Regionaal centrum voor Vitaliteit en Gezondheid.
 

Realisatie in één oogopslag

​ opgestart/volgens planning  ​ vertraging/afwijking   nog niet opgestart

  Versterken Buitengebied   Toelichting
1 Afbouwen Landbouw-ontwikkelingsgebied (LOG). Afgerond.
2 Nieuwe functies in het buitengebied worden maximaal benut.

Kansen op nieuwe functies zijn mogelijk gemaakt in het vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2014.  

Het bestemmingsplan Buitengebied is op 20 februari 2014 vastgesteld.
Naar aanleiding van de beroepszaken is een verweerschrift opgesteld en naar de Raad van State gestuurd. Op dit moment loopt de beroepsprocedure nog bij de Raad van State voor het bestemmingsplan Buitengebied 2014.

In 2015 verwachten we de uitspraak van de Raad van State.

3 Actualisatie bestemmingsplan buitengebied. Op een aantal onderdelen moet het vastgestelde bestemmingsplan aangepast worden door wijziging van het provinciaal beleid in de provinciale Verordening Ruimte 2014. Het plan van aanpak voor deze herziening is in 2014 besproken met de klankbordgroep en voorgelegd aan college en raad. In  2015 worden de nota van uitgangspunten en het ontwerp bestemmingsplan Buitengebied opgesteld.
4 Uitvoeren Maashorstmanifest. Het bijbehorende uitvoeringsprogramma is nagenoeg conform planning uitgevoerd. Enkele Maashorstbrede projecten hebben een langere uitvoeringsperiode dan gepland, aangezien deze opgenomen zijn in het project Meer Maashorst (landschap van Allure). 
5 Voortzetten beleid natuur-ontwikkeling (gedifferentieerd landschap met 'groene longen'). De mogelijkheden voor het nemen van initiatieven passend binnen het natuur en landschapsbeleid worden continue in ogenschouw genomen en daar waar mogelijk ondersteund c.q. uitgevoerd. Dit geldt ook voor de versterking van de stedelijke groenstructuur.
6 Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma van het landschapsbeleidsplan.

Voor de verdere uitvoering van de projecten uit het landschapsbeleidsplan zijn beperkt middelen voorhanden. Belangrijkste instrument wat nu wordt ingezet, is het stimuleringskader Groen Blauwe diensten.

Middels een aanvullende subsidiering vanuit de provincie, worden particuliere initiatieven financieel ondersteund. Voor 2015 e.v. zal weer een nieuw gebiedscontract opgesteld worden om dit beleid voort te zetten.

Voor de realisatie van Ecologische verbindingszones zijn budgetten voorhanden. Zodra zich mogelijkheden voor grondaankoop voordoen, worden deze in samenwerking met het waterschap Aa en Maas aangegrepen.
 

7 Uitvoeren landschapsinvesteringsregeling. De Raad heeft het gemeentelijk beleid landschapsinvesteringsregeling vastgesteld en alle initiatieven worden nu daaraan getoetst. In dit beleid worden functies die het buitengebied versterken gestimuleerd in combinatie met een investering in het landschap. 
8 Visie op het buitengebied in overleg met de regio (volksgezondheid in relatie tot Intensieve Veehouderij, Agro en Food).

De provinciale Verordening Ruimte is op 18 februari 2014 vastgesteld door Gedeputeerde Staten. De provincie heeft in juli 2014 aan gemeenten gevraagd een besluit te nemen over het wel of niet aanwijzen van urgentiegebieden gekoppeld aan de provinciale beleidswijziging veehouderij/volksgezondheid.

De feitelijke situatie rondom de veehouderij in Uden is in beeld gebracht en voorgelegd aan de klankbordgroep buitengebied en raadswerkgroep buitengebied. In 2015 wordt het advies met betrekking tot urgentiegebieden voorgelegd aan de Raad.

 

Realisatie 2014 in kengetallen

Aantal recreatieve bezoekers in de Maashorst (10% meer na 4 jaar)
  2011 2012 2013 2014
Prognose 0-meting, 2013 1e prestatiemeting Geen 10% meer dan peildatum 2011 10% meer dan peildatum 2011, meetdatum 2015
Werkelijk Uit bezoekersonderzoek Maashorst is gebleken dat bijna 1 miljoen bezoeken aan de Maashorst plaatsvinden. Geen onderzoek plaatsgevonden * *

* Oorspronkelijk was het de bedoeling dat in 2013 weer een nieuw bezoekersonderzoek zou plaatsvinden. Gelet op het grote aantal ontwikkelingen op dit moment en de onderzoekskosten, heeft de stuurgroep Maashorst besloten dit onderzoek in 2015 uit te voeren.